Türk Vatandaşlığıresmi-gazete-karar

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 5554

Ekli “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46.maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Mayıs 2022

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “250.000” ibareleri “400.000” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (O bendi eklenmiş ve aynı maddenin onuncu fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.”

“(10) İkinci fikranın (b), (ç), (d), (e) ve (O bentlerinde belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına satılır. Satım sonucu; ikinci fıkranın (ç) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, ikinci fıkranın (d) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında, ikinci fıkranın (f) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar bireysel emeklilik sisteminde yer alan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda, üç yıl süre ile tutulur. Bu konuya ilişkin uygulama esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir.”

MADDE 3– Bu Yönetmeliğin;
a) I inci maddesi yayımından I ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

400-bin-dolar-vatandaslik-resmi-gazete

Resmi Gazete Link