Türk Vatandaşlığıİstisnai Türk Vatandaşlığı Yönetmeliği

Güncelleme 12.05.2022

Gayrimenkul yatırımı ile Türk Vatandaşlığı için minimum gayrimenkul değeri 250.000 Dolar’dan 400.000 Dolar’a çıkarıldı.

Ayrıca; yabancı, 500.000$ veya karşılığı tutarındaki dövizi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu sistemine yatırdığı takdirde Türk Vatandaşlığına başvurabiliyor.

Resmi Gazete Yayını: 400.000 Dolar Vatandaşlık Resmi̇ Gazete

19.09.2018 : Ekli “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

 

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUNN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 2018

 

MADDE 1- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “2.000.000 Amerikan Doları”,  “Ekonomi Bakanlığınca” ibareleri sırasıyla “500.00 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası” şeklinde, (c) bendinde yer alan “100”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca” ibareleri sırasıyla, “50”, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca” şeklinde, (ç) bendinde yer alan “3.000.000 Amerikan Doları” ibaresi “500.00 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada karşılığı Türk Lirası” şeklinde, (d) bendinde yer alan “3.000.000 Amerikan Doları”, “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri sırasıyla “500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada karşılığı Türk Lirası”, “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, (e) bendi “En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı yönetmeliğin 2nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “efektif” satış kuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya çapraz kuru” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) İkinci fıkra kapsamında yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilir.

(8) İkinci fıkra kapsamında yapılacak yatırım türleri arasında belirtilen süreyi tamamlamak amacıyla geçişkenlik mümkündür.”

MADDE 4- Bu yönetmelik yayını tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı Yürütür.

İstisnai Türk vatandaşlığı

Yabancıların yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvuru usül ve esasları belirlendi, buna göre vatandaşlık başvurusu yapılacak yabancının İkamet izni veya Turkuaz kartı olması zorunluluğu bulunmakta. Ayrıca yabancının eşi ve 18 yaşından küçük çocukları da isterse Türk vatandaşı olabilmektedir.

Vatandaşlık başvurusu, ikamet izni alınan bölgeye göre değişmekle beraber başvurunun eksiksiz yapılması halinde iki ay içerisinde sonuçlanmaktadır.  (Not: Avukatlar, mali müşavirler, bir tanıdığı olanlar ve aracılar lütfen bizi aramayın, ne telefonla ne de mail ortamında herhangi bir bilgi belge veya vekalet örneği paylaşmıyoruz)

ATA Kurumsal Danışmanlık özel vekalet ile Türk vatandaşlığı başvurularınızı eksiksiz ve süratlen yapabilecek donanıma, nitelikli iş gücüne ve deneyime sahiptir.

İstisnai vatandaşlık

Danışmanlık hizmetimize göz atın: Türk Vatandaşlığı Danışmanlık

Yönetmeliğin tam metni aşağıdaki gibidir.

İstisnai Türk vatandaşlığı yönetmeliği

Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu usul ve esaslar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12’nci maddesinin (b) bendi ve anılan Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin iş ve işlemleri düzenlemektedir.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslarda yer alan,

a) Dış Temsilcilik: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğini, Başkonsolosluğunu, Konsolosluğunu,
b) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,
c) İl Müdürlüğü: İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünü, ç) Kanun: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununu,
d) Kurum: Genel Müdürlük dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,
e) Ön Başvuru Formu: Türk vatandaşlığını kazanma başvurusunda bulunan kişinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, hangi başvuru türünden başvurduğu bilgileri ile kişisel bilgilere erişim için açık rızasının yer aldığı formu,
f) Yetkili Bakanlık/Kurum: Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ve başvuru sahibinin aranan şartları taşınıp taşınmadığını tespit edecek bakanlık/kurumu,
g) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
ğ) Yönetmelik: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,
ifade eder.

Başvuru Makamı ve Usulü
MADDE 3- (1) Başvuru, il müdürlükleri, dış temsilciliklerimiz ya da Genel Müdürlüğe, bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır.

(2) Kanununun 12’nci maddesinin (b) bendine göre Türk vatandaşlığını kazanmak için ön başvuruda bulunan yabancı tarafından ön başvuru formu doldurularak, formda belirtilen başvuru maddesine göre gerekli olan belgeler forma eklenerek başvuru makamına müracaat edilir.

Başvuru Makamınca Yapılacak İşlemler
MADDE 4- (1) Doğrudan Genel Müdürlüğe yapılan başvurularda, Genel Müdürlükçe ön başvuru formu kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır ve Yönetmelikte aranan şartların tespiti amacıyla Yetkili Bakanlık/Kuruma gönderilir.

(2) İl müdürlüğüne/dış temsilciliklerimize yapılan başvurularda, il müdürlüğünce/dış temsilciliklerimizce ön başvuru formu kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe Yönetmelikte aranan şartların tespiti amacıyla Yetkili Bakanlık/Kuruma iletilir.

Yetkili Bakanlık/Kurumca Yapılacak İşlemler
MADDE 5- (1) Yetkili Bakanlık/Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, yabancının Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları yerine getirip getirmediği tespit edilir. Sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir.

Başvuru Makamınca Yapılacak İşlemler

MADDE 4- (1) Doğrudan Genel Müdürlüğe yapılan başvurularda, Genel Müdürlükçe ön başvuru formu kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır ve Yönetmelikte aranan şartların tespiti amacıyla Yetkili Bakanlık/Kuruma gönderilir.

(2) İl müdürlüğüne/dış temsilciliklerimize yapılan başvurularda, il müdürlüğünce/dış temsilciliklerimizce ön başvuru formu kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe Yönetmelikte aranan şartların tespiti amacıyla Yetkili Bakanlık/Kuruma iletilir.

 

Yetkili Bakanlık/Kurumca Yapılacak İşlemler

MADDE 5- (1) Yetkili Bakanlık/Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, yabancının Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları yerine getirip getirmediği tespit edilir. Sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir.

 

Genel Müdürlükçe Yapılacak İşlemler

MADDE 6- (1) Yetkili Bakanlık/Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları yerine getirdiği tespit edilen yabancı ve ailesi hakkında yerleşim yerinin bulunduğu il müdürlüğü/dış temsilcilikten, Kanunun 12’nci maddesine göre müracaat alınarak Yönetmeliğin 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerden oluşan vatandaşlık dosyasının oluşturularak Genel Müdürlüğe gönderilmesi istenir.

(2) İl müdürlüğü/dış temsilcilikten gelen vatandaşlık dosyası üzerine Genel Müdürlükçe gerekli işlem yapılarak sonuç il müdürlüğü/dış temsilcilik aracılığıyla ilgililerine tebliğ edilir.

 

Sorumluluk ve Türk Vatandaşlığının İptali

MADDE 7- (1) Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları taşıdığı tespit edilen yabancıların bu şartları Yönetmelikte öngörülen süre boyunca taşımaya devam etmeleri gerekmekte olup, bu hususun tespiti Yetkili Bakanlık/Kurumca yapılır.

Yönetmelikte öngörülen üç yıl gayrimenkulün satılmaması, mevduatın veya Devlet borçlanma aracının üç yıl tutulması şartının yerine getirilmediğinin tespiti halinde bu durum Yetkili Bakanlık/Kurumca Genel Müdürlüğe bildirilir.

Genel Müdürlükçe bu kişinin Türk vatandaşlığı, Kanunun 31’inci maddesi uyarınca iptal edilir.

Kaynak(1) https://www.nvi.gov.tr/turk-vatandasliginin-kazanilmasi

Kaynak(2) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170112-24.pdf

2 yorum

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yorum Yap