Çalışma İzni

Yabancıların Sınır Dışı Edilme Sebepleri

Türkiye’de yabancıların ikamet ve seyahatleri hakkındaki 5683 sayılı kanuna göre ülke içinde kalması toplum güvenliğine, siyasi ve idari icaplara aykırı sayılan yabancılar, kendilerine verilen süre içinde Türkiye’yi terk etmeye davet edilir. Bu süre içinde ülkeyi terk etmeyenler sınır dışı edilebilir.

 

Sınır dışı etme işlemlerinden İçişleri Bakanlığı sorumludur. Sınır dışı edilme kararı, kişinin kendisine ya da avukatına haber verilir. Eğer sınır dışı edilecek kişinin avukatı yoksa, bu kişiye sınır dışı edilme kararına itiraz şartları hakkında bilgi verilir.

Kimler Sınır Dışı Edilir?

 • İşlediği suç nedeniyle iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum edilenler,
 • Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,
 • Türkiye’ye giriş, vize ve oturma izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte evrak kullananlar,
 • Türkiye’de bulunduğu zaman içinde geçimini yasadışı yollardan sağlayanlar,
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
 • Vize veya vize muafiyeti süresini 10 günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,
 • Oturma izinleri iptal edilenler,
 • Oturma izni  süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir bir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini 10 günden fazla ihlal edenler,
 • Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,
 • Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler,
 • Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler,
 • Oturma izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, 10  gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar,
 • Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında, sadece ülke güvenliği için tehlike oluşturduklarına dair ciddi emareler bulunduğunda veya kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giymeleri durumunda sınır dışı etme kararı alınabilir.

Kimlerin Türkiye’ye Girişi Yasaktır?

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 8. maddesine göre aşağıda belirtilen kişilerin Türkiye’ye girişi yasaktır.

 • Serseriler ve dilenciler,
 • Delilikle veya bulaşık hastalıkla malul olanlar, (Bu gibilerden umumi sıhhati ve asayişi tehlikeye sokmayacak halde olup kendi vasıtalarıyla, kanuni veli veya vasilerinin maddi himayeleri altında olarak tedavi alacaklar ya da hava değiştirme için gelenler bu hükümden istisna edilebilirler.)
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf bulunduğu, mücrimlerin iadesine müteallik anlaşma veya anlaşmalarla iadeye esas olarak kabul edilen suçlardan birinden sanık veya hükümlü bulunanlar,
 • Türkiye’den sınır dışı edilmiş olup da tekrar girişine izin edilmemiş bulunanlar,
 • Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve umumi nizamını bozmak niyetiyle veya bozmak isteyenlere ve bozanlara iştirak etmek ile yardım etmek maksatıyla geldikleri sezilenler,
 • Para karşılığı cinsel ilişkiye girenler ve kadınları fuhuşa sevk ederek geçinmeyi meslek edinenlerle beyaz kadın ticareti yapanlar ve her türlü kaçakçılar,
 • Türkiye’de kalacaklarını beyan ettikleri müddetçe yaşamlarına ve tekrar gitmelerine yetişecek paraları bulunmayıp, Türkiye’de kendilerini himaye edecek kimseleri bulunduğunu veya Türkiye’de yabancılarla kanunla yasaklanmış işlerden birini tutacaklarını ispat edemeyen” şahısların ülkeye girişleri yasaktır.

Türkiye’ye Girişe İzin Verilmeme Sebepleri

Türkiye Göç Raporuna göre 2016 yılında toplam 18.294 yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmemiştir.

Yabancıların Geri Çevrilme Sebepleri

Yabancıların geri çevrilme sebeplerine bakalım:

 • Giriş Yasağı: 7399  % 40
 • Vizesiz Seyahat: 4300  %24
 • Geçersiz Belge: 2491  %14
 • Sahtecilik: 1369  % 7
 • Vize İhlali: 909 — %5
 • Diğer Sebepler: 1826  %10

 

Tahdit kodları

KODU    SÜRE                                                       AÇIKLAMA
V 84 10 GÜN İÇİNDE İKAMET İZNİ ALMAK ŞARTI İLE GİRİŞ YAPANLAR
V 69 İKAMET İZNİ İPTAL EDİLENLER
V 71 ADRESTE BULUNAMAYANLAR
V 77 AHISKA TÜRKÜ OLMADIĞI HALDE MÜRACAAT EDENLER
O 100 5 YIL GİRİŞİ BAKANLIK İZNİNE TABİ
G 78 SÜRESİZ BULAŞICI HASTALIK TAŞIYAN YABANCILAR
Ç 113 2 YIL YASADIŞI GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPANLAR
Ç 114 1 YIL HAKLARINDA ADLİ İŞLEMLER YAPILANLAR
Ç 115 1 YIL CEZA EVİNDEN TAHLİYE OLAN YABANCILAR
Ç 116 1 YIL GENEL AHLAK – KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT EDENLER
Ç 117 1 YIL PARASIZ KAÇAK ÇALIŞANLAR
Ç 118 5 YIL İKAMET İZNİ GEÇERSİZ KILINANLAR
Ç 119 5 YIL KAÇAK ÇALIŞMAKTAN VERİLEN PARA CEZASINI ÖDEMEYENLER
Ç 120 5 YIL VİZE İHLALİ – İKAMET İHLALİNDEN KAYNAKLANAN PARA CEZASINI ÖDEMEDEN ÇIKANLAR
Ç 135 5682 SKM İDARİ PARA CEZASI
Ç 136 SINIRDIŞI SEYAHAT MASRAFLARI
Ç 137 TERKE DAVET EDİLEN YABANCILAR
Ç 138 İNAD YOLCU
N 99 SÜRESİZ GİRİŞİ İNTİZANLI VİZEYE TABİ

 

Yine aynı genelge kaçak çalışmaktan dolayı taahhüt ettirilen idari para cezasını ödemeden sınır dışı edilen yabancılar hakkında “Ç” kodlu tahdit programında yer alan 119 suç kodu ile, ödeyenlerin ise 117 suç kodu ile işlem yapılacağı, yabancının para cezasını ödemediği taktirde iki yıl süreyle ülkeye girişine izin verilmeyeceği, para cezasını ödeyerek girmek isteyenlerin tahdit düşümlerinin yapılması ve ülkemize girişlerinin sağlanması ise İçişleri Bakanlığı’ndan alınarak talimatla yapılacağı açıklanmıştır.

 

Yabancıların sınır dışı edilme sebepleri istatistikleri

 

Sınır Dışı Etme Kararı Alınmayacaklar

Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya valilikler tarafından hakkında deport kararı çıkartılma şartları taşıyan bazı yabancılar için özel sebeplerden dolayı sınır dışı uygulaması yapılamıyor.

54 üncü madde kapsamında olsalar dahi, hakkında sınır dışı etme kararı alınamayan yabancılar:

 • Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
 • Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
 • Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
 • Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
 • Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları

Söz konusu durumların sona ermesi hâlinde bu yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınacaktır.

Bu Karara Karşı Yargı Yolu

Sınır dışı etme kararı, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

İdare mahkemesine başvuru ve özellikleri:

 • Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare mahkemesine başvurabilir.
 • Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir.
 • Mahkemeye yapılan başvurular yedi gün içinde sonuçlandırılır.
 • Mahkemenin vermiş olduğu karar kesindir.
 • Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde 54’üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası kapsamındakiler hariç, yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.
 • Bireysel başvuru hakkı Anayasa ile herkese tanındığından, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı da, idare mahkemesinin kararı üzerine Anayasa Mahkemesine başvurabilir.

Türkiye’yi Terke Davet

Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınır. Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere, hiçbir harca tabi olmayan “Çıkış İzin Belgesi” verilir.

Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir. Süresi içinde Türkiye’yi terk etmeyen yabancılar, idari gözetim altına alınır.

Aşağıdaki kişiler Türkiye’yi terke davet edilmez ve kendilerine yukarıda bahsi geçen süre uygulanmaz:

 • Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
 • Yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenler,
 • Sahte belge kullananlar,
 • Asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlar veya aldığı tespit edilenler,
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Gözetim ve Süresi

İdari Gözetim Kararı

Sınır dışı etme kararı alınanlardan aşağıda sayılanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır

 • Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
 • Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler,
 • Sahte ya da asılsız belge kullananlar,
 • Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar,
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.
 • Haklarında idari gözetim kararı alınanlar Geri Gönderme Merkezlerinde (GGM) tutulurlar.
 • GGM’ndeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.
 • İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez.
 • İdari gözetiminin devamında zaruret olmadığı değerlendirilenler derhal Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın uygun görmesi halinde yabancı hakkındaki idari gözetim kararı kaldırılır ve kendisine Çıkış İzin Belgesi verilir. Bu yabancılardan belli bir adreste ikamet etmeleri veya istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.

İdari Gözetim Kararına Karşı Yargı Yolu

İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Aynı zamanda, idari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

Sulh ceza hakimine başvuru:

 • İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir.
 • Başvuru idari gözetimi durdurmaz.
 • Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır.
 • Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır.
 • Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir.
 • İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.
 • İdari gözetim işlemine karşı yargı yoluna başvuranlardan, avukatlık ücretlerini karşılama imkânı bulunmayanlara, talepleri hâlinde 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.

Sınır Dışı Etme Kararının Yerine Getirilmesi

 • Geri gönderme merkezindeki yabancılar, kolluk birimi tarafından sınır kapılarına götürülür.
 • Geri gönderme merkezlerine sevk edilmesine gerek kalmadan sınır dışı edilecek olan yabancılar, GÖÇ İdaresi  Genel Müdürlük taşra teşkilatının koordinesinde kolluk birimlerince sınır kapılarına götürülür.
 • Genel Müdürlük sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak uluslararası kuruluşlar, ilgili ülke makamları ve sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapabilir.

Sınır Dışı Edilecek Yabancının Seyahat Masrafları

 • Yabancıların pasaportları veya diğer belgeleri, sınır dışı edilinceye kadar tutulabilir ve sınır dışı işlemlerinde kullanılmak üzere biletleri paraya çevrilebilir.
 • Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, masrafların eksik kalan kısmı veya tamamı Genel Müdürlük bütçesinden ödenir. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmez.
 • Masrafların yabancı tarafından karşılanamadığı durumlar için konulacak tahdit, niteliği itibariyle bir sınırlama sebebidir. Yabancı hakkında başka bir yasak konulmamışsa, masrafları ödemesi şartıyla sınırlama kaldırılacaktır ve ülkeye girişine izin verilecektir.
 • Sınır dışı etme sebebiyle gerçekleşen masraflar 6183 sayılı kanunun birinci maddesi gereği bir amme alacağıdır ve maliye veznelerince tahsil edilecektir. 6183 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi gereği, borçlu yabancı memlekette bulunduğundan, bu alacak için zamanaşımı işlemeyecektir. Bu sebeple yabancı hakkında süresiz bir tahdit girilmesine engel bulunmamaktadır.
 • Gerçek veya tüzel kişiler, kalışlarını veya dönüşlerini garanti ettikleri yabancıların sınır dışı edilme masraflarını ödemekle yükümlüdür.

 

Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için 11,796 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.” hükmü amir olup bu düzenleme çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Geri Gönderme Merkezi Sorunu ve Hukuki Boyutu

Kısaca geri gönderme merkezi ; haklarında sınır dışı kararı bulunan yabancıların idari gözetim altında tutulmak için gönderildiği merkezdir.

Bilindiği üzere, ülkemizde haklarında sınır dışı etme kararı alınanlar, ikamet izni mevcut olup kesintiye uğrayanlar, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar, haklarında idari gözetim kararı alınanlar vb. yabancı uyruklu kişiler ülkelerine geri gönderilmek ya da idari gözetim altında tutulmak üzere geri gönderme merkezlerinde tutulmaktadır. Bu yazımızda geri gönderme merkezinde tutulan kişilerin izlemesi gereken prosedürü anlatacağız.

Geri Gönderme Merkezinde Deport İşlemi

Geri Gönderme Merkezi içerisinde Deport İşlemi

Uygulama geri gönderme merkezinde bulunan kişilerin ekseriyeti, ikamet izni bulunmayan kişilerden oluşmaktadır. İkamet izni uygun görülmeyen, ikamet izinleri iptal edilen yabancılardan; sahte ya da asılsız belge kullandıkları veya kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturdukları anlaşılanlar idari gözetim altına alınır.

Olağan kolluk uygulamasında yabancı kişi, ikamet izni veya kalış amacının ispatına yarar bir belge ibraz edemezse kolluk kuvvetleri tarafından muhafaza altına alınır. Kolluk, yabancıya ait bilgi ve belgeleri en kısa sürede il müdürlüğüne iletir. Yabancının kimliğine ilişkin bilgi ve belgelere ulaşılamadığı durumlarda, yabancının beyanı esas alınabilir. Yabancının yakalandığı ilde geri gönderme merkezi varsa, il müdürlüğünün geri gönderme merkezinin kapasite durumu hakkındaki bildirimi alındıktan sonra yabancı, kolluk tarafından geri gönderme merkezine götürülür. Geri gönderme merkezleri arasında, kapasite durumuna bağlı olarak sevk işlemlerinin yapılması da mümkündür.

Örnek vermek gerekirse, son zamanlarda Tuzla geri gönderme merkezi, Pendik geri gönderme merkezi gibi merkezlerden, Iğdır geri gönderme merkezine sevk işlemlerinin yapıldığı bilinmektedir. Sınır dışı ve buna ilişkin diğer kararlar geri gönderme merkezinde alınır. Ancak gıyabi sınır dışı kararı alınabilmesi de mümkündür.

Kolluk kuvveti kişiyi  en geç iki gün içerisinde, İl Göç İdaresi’nin talimatı doğrultusunda geri gönderme merkezine sevk eder. İstanbul ili için sevk edilen geri gönderme merkezi genellikle Pendik Geri Gönderme Merkezi veya Tuzla Geri Gönderme Merkezi’dir.

Sınır dışı etme kararı alındıktan sonra, Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olduğu anlaşılan yabancı hakkında öncelikle üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesi ihtimali değerlendirilir. Yabancının üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesi mümkün olmadığında sınır dışı etme kararı uygulanmaz ve yabancıya insani ikamet izni verilir.

İnsani ikamet izni süresince yabancının ülkesine veya gidebileceği üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilme olanakları araştırılmaya devam edilir. Sınır dışı etme engelinin ortadan kalkması halinde insani ikamet izni iptal edilir ve yeni bir karar alınmaksızın sınır dışı etme işlemi tamamlanır.

Kişi geri gönderme merkezinde idari gözetimi en fazla 6 ay sürmektedir. Ancak bu süre içinde yabancı sınır dışı edilmekte ya da idari gözetim kararı başka bir yükümlülüğe çevrilmek suretiyle serbest bırakılmaktadır.

Sınır Dışı Etme Kararına İtiraz

Geri gönderme merkezinde bulunan ve hakkında sınır dışı kararı alınmış kişinin öncelikle yapması gereken, idare mahkemesine sınır dışı kararının iptaline yönelik, yürütmeyi durdurma talepli dava açmak olacaktır.  Sınır dışı işleminin iptaline yönelik, yürütmeyi durdurma talepli dava açıldığı vakit mahkemenin ayrıca bir karar vermesine gerek olmaksızın sınır dışı işleminin yürütmesi dava sonuçlanıncaya dek durur. Yani kişi deport edilmez.

Ancak bu noktada önemli husus, sınır dışı işleminin iptaline yönelik derkenarın İl Göç İdaresi’ne veya yabancının tutulduğu geri gönderme merkezine teslim edilmesidir. Aksi halde yabancı sınır dışı edilebilmektedir.  Örnek vermek gerekirse, Tuzla geri gönderme merkezinde tutulan bir yabancı için sınır dışı kararına itiraz derkenarı tuzla.ggm@goc.gov.tr adresine mail olarak gönderilmesi yeterli olacaktır.

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’in 51. maddesinin  e bendi şu şekildedir ;

” Uluslararası koruma başvurusunu geri çeken ya da geri çekmiş sayılan yabancılardan dava hakkından feragat ettiğini ve gönüllü olarak ülkesine dönmek istediğini yazılı olarak beyan edenler…. ”

madde hükmünden anlaşılacağı üzere yabancı kişi, dava hakkından feragat ederse, kişini doğrudan ülkesine geri gönderilmektedir.

Uygulamada da, yabancının geri gönderme merkezine geldiği sırada, yabancı kişiden ” ülkeme geri gönderilmeme muvafakatim vardır, dava haklarımdan feragat ederim, bu hususta T.C. Birimleri aleyhine her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağım. ”  beyanı alındığı bilinmektedir. Çoğu zaman yabancı kişi bu şekilde muvafakat imzaladığını fark edememektedir. Bu sebeple geri gönderme merkezinde tutulan kişinin, ivedi olarak avukattan hukuki yardım alması gerekmektedir.

Deport Kararı Nasıl Kaldırılır?

İdari gözetimin süresi geri gönderme merkezinde en fazla 6 aydır. Bu süre içerisinde kişi hakkında sınır dışı edilme kararına karşı dava açıldığı zaman başvuru sahibi deport edilmez. Ancak geri gönderme merkezinde idari gözetim altında kalmaya devam eder.

İdari gözetim, devamında zaruret olup olmadığı hususunun belirlenmesi amacıyla her ay gözden geçirilir. Bu idari gözetim tedbirinin en yakın kolluk mercine imza yahut farklı bir idari tedbire çevrilmek suretiyle geri gönderme merkezindeki idari tedbirin sonlandırılması Sulh Ceza Hakimliklerinin ya da idarinin tek taraflı olarak vereceği bir kararla mümkündür.

İdari gözetim kararının kaldırılması ya da değiştirilmesi amacıyla, kişi aleyhine idari gözetim kararı alan idarenin  bulunduğu yargı çevresindeki Sulh Ceza Hakimliklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Aşağıdaki hallerde idari gözetimin devamında zaruret görülmeyebilir:

 • a) Sınır dışı etme kararının, yabancının idari gözetime alınmasından itibaren altı ay içinde yerine getirilemeyeceğinin öngörülmesi.
 • b) İdari gözetim altında bulunan yabancının, sınır dışı etme kararı alınmayacaklar kapsamına girdiğiyle ilgili ciddi emarelerin ortaya çıkması.
 • c) Yabancı hakkında idari gözetim kararı alınmasına esas teşkil eden kaçma ve kaybolma riskinin ortadan kalkması.
 • ç) Yabancının gönüllü geri dönüş desteğine başvurması.

Başvuru sahibi genelde idari gözetime başlamış olduğu geri gönderme merkezinde daimi tutulmamakta ve diğer geri gönderme merkezlerine sevk edilmektedir. Örneğin Tuzla Geri Gönderme Merkezi’nde idari gözetime başlamış olan bir kişinin daha sonradan Çanakkale Geri Gönderme Merkezi, Kayseri Geri Gönderme Merkezi, Iğdır Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildiği görülmektedir.

Bu durumda idari gözetim kararına itiraz başvurusu, sevk edilen ikinci yerde değil, idari gözetim kararının verildiği ilk yerdeki Sulh Ceza Hakimliklerinde yapılmalıdır. Aksi durumda mahkeme yetkisizlik kararı vererek dosyayı yetkili mahkemeye gönderecektir. Bu konuda emsal mahkeme kararı şu şekildedir;

” Tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi sonucu; itiraza konu idari gözetim kararının kararının İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce düzenlendiği, diğer Göç İdaresi Müdürlüklerince alınan kararların İstanbul İl Göç İdaresince alınan idari gözetim kararının devamı niteliğinde olduğu, başvurunun incelenmesinde itiraz konusu kabahat hakkında yetkili olmadığının anlaşılması halinde dosyanın yetkili sulh ceza hakimliğine gönderilmesi gerektiği, zira Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin 21.06.2022 tarih 2022/1978 Esas ve 2022/2998 Karar sayılı İstinaf Kararının da bu şekilde olduğu… ‘

Bu sebeple vakit kaybedilmemesi açısından idari gözetim kararına itirazın yetkili mahkemede yapılması gerekir.

Yabancı uyruklu kişi, geri gönderme merkezinde idari gözetim altında ise, gecikmeden Yabancılar hukuku alanında uzman bir avukat yardımıyla  müdahale edilmesi gerekmektedir.

Sitemiz içeriklerinden memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Av. Batın Yılmaz

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

496 Yorum

 1. Merhaba benim bir arkadaşım havalimanında kendi ülkesine çıkarken pasaportunda sahte shengen vizesi ile yakalanmış ve ikamet iznini iptal ederek geri gönderme merkezine götürmüşler bu arkadaşın ne yapması gerekir sahte vizesi olduğundan haberi yokmuş.

  1. Merhabalar, arkadaşınız hala geri gönderme merkezinde tutuluyor ise, ofisimize gelerek ya da arayarak konu hakkında bilgi alabilirsiniz.

 2. Merhaba.benim oturma izinim vardi.calisma izinsiz calistigim icin beni silivri yabanci subeye goturduler.orda benim ikamet izinimi aldilar ve sinir disi kagit verdiler .29.09.2022 yil da o kagiti aldim . Orda 30 gun icinde term etmem lazim dediler. Ve ben 17 .10.2022 yil gun turkiyeden ciktim. Oturma izinim 30.10.2022 yil zamani bityodu.simdi beni turkiye geri girls yapabilirmiyim .viza basvurdum turkiye red verdi.naapmam lazim turkiye girmek icin.saolun.

 3. Merhaba , ben bir sene iki ay fazla Türkiye’de kalmışım .İranlıyım .2020 yedinci ayında ikamet bitmiş ve ben tekrar başvuru yapmışım iptal olmuş . Şimdi nasıl bu işi çözebilirim , çıksam bi sene giremem . Şimdi bunu nasıl çözebilirim ?

  1. Merhaba, bu işin maalesef ki çözümü yok, çıkış yapıp beklemeniz gereken süreyi bekleyeceksiniz.

 4. Merhaba. Yabanci uyrukluyum 56 maddesi kapsamında çikiş izni belgesı aldim öturma iznimda iptal oldu 30 gün içinda çikiş yapmam lazim sonra giriş yasaği ne kadar verirler önceden teşekkür saygilar..

  1. Merhaba, zamanında çıkış yaparsanız herhangi bir giriş yasağı almazsınız.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 5. Merhaba,

  yabancı uyrukluyum ve kasten adam yaralama suçundan yargılanacağım şu anda üniversite öğrencisiyim ve ortaokul 5. Sınıftan bu yana Türkiyede bulunuyorum. Hakkımda sınır dışı işlemleri yapılır mı yada vatandaşlık alamama veya ikamet tezkeresi alamama gibi sorunlar ile karşılacak mıyım?

  teşekkür ederim.

   1. Peki deport ceza ücretimi ödeyip Türkiyeye tekrar giriş yapabilir miyim veya meşruhatlı vize alarak

    Teşekkür ederim

 6. Merhaba arkadaşım üzerine atılan iftiradan dolayı mahkemeye gitmediği için 37 gün içeride kaldı. İç işlerinden sınır dışı edilmeyecek kağıdı vardı. Kendisi hemşire ve stajyer il göçten ikametini uzatmak icin basvuru yapmıştı bugün çağırıp polise teslim etmişler sınır dışı edilmez kağıdı sistemde gözükmüyor eldekini kaybettik neler yapabiliriz? Yardımcı olur musunuz?

  1. Merhaba, avukat yardımı ile sınıdırdışı edilemeyecek yazısını sisteme güncelletmeniz gerekmektedir.

    1. Merhaba, pandemi koşullarında dolayı şu an deport işlemi yapılmamaktadır fakat normal dönemlerde 18 yaş altı yabancılar da deport edilmektedirler.

     Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 7. Bi arkadaşıma m-99 tahtıt kodu koymuşlar 2018 de yabancı uyruklu 2019 ikamet izni almak için göç idaresine başvuruda bulunduğunda belli oldu ne işlem yapıp kaldırtabılıler o tahtıt kadunu şimdiden teşekkürler.

 8. Добрый вечер подскажите пожалуйста 2019 году я превысила больше 90 дней и не смогла оплатить штраф,как я могу заехать вновь

  1. Здравствуйте,

   В этом случае вам сначала нужно будет связяться с Турецким Консульством в вашей стране и узнать срок на который вам запрещен въезд в страну. В случае истечения этого срока, можете приехать по туристической или рабочей визе.

   Довольны ли вы содержанием нашего сайта и ответами на ваши вопросы? Ата Курумсал Данышманлык хочет знать ваше мнение. Оставьте комментарий в нашем профиле. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 9. Merhabalar üst katımda yabancı uyruklu doktor yaşıyor şahıs evinde toplum ve aile kurallarına hiç takmadan yaşadığı bayan arkadaşıyla terbiyesizce bağıra çağıra fuhus yapıyor site yönetimine şikayet ettik şahıs güvenliklere küfür hakaret ve zorbalık yapıyor ne Yapabiliriz yardimci olurmusunuz tşkler

  1. Merhaba, ülkemizde zina yasal olarak suç sayılmadığı için maalesef bahsettiğiniz konu hakkında şikayet edebilecek bir merci veya yasal yaptırım yoktur. Fakat önerimiz yabancının çalıştığı kurumu tesbit oraya şikayet etmeniz olacaktır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 10. Merhaba Eşim Azerbaycan Vatandaşı Yaklaşık 4 Yıllık Evliyiz. Eşimle Resmi Nikahi Giriş Yaptıgı Gün Yaptık . Fakat Vize Falan Hiçbirşey Almadık . Eşim Ülkesine Ziyarete Gideceği Zaman Sınır Kapısından 950 tl Ceza Almışlar . Yoksa Deport Ederiz Gelemezsınız Demişler . Kaçak Kaldıgı Süre 17 aydı . Cezadan Sonra Giriş Yaptı Yine Aynı Şekilde Vize Almadık . Şimdi Eşim Yine Gidecek Kaçak Kaldıgı Süre 26 ay . Bizim Ne Yapmamız Lazım . Cezası 3 bin falan heralde eskiye hesapladıgımız zaman . Bu Ceza Verilmezse Deport Olurmu . Yada Ceza Verilmeden Türkiyeye Giriş Yapabilirmi Tekrar . Ve Burda Sosyal Ortamda Millete Yardımcı Oldugunuz İçin Teşekkür Ederim .

  1. Merhaba, sorunuzun cevabını iletişim sayfamızda ki bölümden verdik.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 11. Merhaba ata kirumsal . Ben 10 gun once ç101 vize ihalidan dolayi para cezasi aldim (ödedim) ve 3 ay giriş yasaği. Tekrar giriş yapabiliyorum muyum giris yasagi sure iceresimde ?

  1. Merhaba, en üç ay Türkiye’ye maalesef ki giriş yapamazsınızç

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 12. Merhabalar, ceza paramı geri dönüş de ödeme şartı ile 2020. 11. aralık İstanbuldan gittim. Bana 6 ay giriş yasağı uygulandı. Şimdi 3 oldu acaba şimdi İstanbula geri dönme şansim var midir 3 ay beklemeden

  1. Merhaba, maalesef ki size tebliğ edilen süre dolmadan Türkiye’ye geri dönmeniz imkansızdır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

   1. merhaba hocam
    babama V-71 kodu koymuşlar ve ikamet izninini iptal edildi
    idari ceza ödediysek giriş yasağı kaldırmış olur mu? ve bi daha Türkiyeye rahat gelebilir mi?

 13. Kacak girmis afkanliyi mandira isinde calistira bilirmiyim bu afkanlinin kimligide calisma iznide yok bana veza kesilirmi yada bu kisiye kimlik yadavizin nasil.alirim

  1. Merhaba, kaçak giriş yapmış yabancılara ne oturma izni alınabilir ne de çalışma izni, kaçak çalıştırmanız durumunda siz de yabancı da idari para cezası yersiniz, ayrıca yabancı kendi ülkesine sınırdışı edilir, bu masraflarda sizden alınır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu