Yabancı doktor çalışma izni sayfamız  6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre 05.01.2021 tarihinde güncellenmiştir. Uzmanlık ve ustalık gerektiren meslekler kapsamında yabancı doktorların maaşları asgari ücretin 3 katı 3.577,50 x 3 = 10.732,50 TL olmuştur. 

Yabancı Uyruklu Doktorlara Çalışma İzni Nasıl Alınır ?

Özel Sağlık Kuruluşlarının yabancı uyruklu doktor çalıştırması için öncelikli olarak Sağlık Bakanlığından ön izin belgesi alması gerekmektedir.

Önceki dönemlerde yabancılara yasak olan meslekler dahilinde bulunan doktorluk mesleği ülkemizde serbest hale getirilmiştir. Şirketler için istenilen evrakların haricinde ekstra olarak Sağlık Bakanlığından ön izin belgesi, yabancı doktorun diplomasının YÖK denkliği ve Türkçe dil sınavından en az B geçer not aldığını gösterir belge ile yabancı doktor çalışma izni için başvuruda bulunulabilir.

Ön izin belgesi bağlı bulundukları il sağlık müdürlüğünden alınır.

Yabancı Doktor Ön izin belgesi için gerekli evraklar:

Yabancı Doktor Türkiye’den mezun ise

 • Mes’ul müdür dilekçesi (Ön izin belgesinin talep edildiğini gösterir yazı).
 • Çalışma başvurusunda bulunan doktorun dilekçesi
 • Doktor ve Kuruluş arasında imzalanan hizmet sözleşmesi (Sözleşme eki ile birlikte) (mesai saatleri ve ücretlerin belirtildiği sözleşme)
 • Yabancının diplomasının aslı ve fotokopisi (aslı gibidir yapılacaktır).2016
 • Pasaport aslı ve fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf
 • Oturma izni kartının fotokopisi
 • Yabancının ikametgahı

  Yabancı Doktor  Türkiye’den mezun değil ise aşağıda yer alan belgelerin de olması zorundadır.

 • İlgili merci tarafından diploma ve uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge
 • Geldikleri ülkenin sağlık bakanlığı veya büyük elçiliğinden alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösterir belge
 • Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan aylık ücret miktarını da belirtildiği belirli süreli iş sözleşmesi
 • Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge. (1 yıl içinde de ibraz edilebilir).

Ön izin belgesi en geç 1 hafta süre ile hastaneye gönderilir ama bu süre değişebilir.

Transfer işlemlerinde sadece eski çalışma izni kartının fotokopisi yeterlidir.

Sağlıkta yabancı personelin çalıştırılması Sağlık Bakanlığının yetkisinde olmasına ve yukarıda belirtilen Yönetmeliğin çıkartılmasına karşın çalışma izni Çalışma Bakanlığı tarafından verilmektedir. Fakat, Kanuna göre ise sadece Türkiye’deki eğitime denk tıp eğitimi alan ve bunu Sağlık Bakanlığınca onaylatan doktorlar çalışma izni alabilirler. İşte bu doğrultuda, çalışma izni öncesinde çalışmak isteyen yabancı doktor ve hemşirelere Sağlık Bakanlığından ön izin almaları şartı getirilmiştir. Ön izin bu sağlık personelinin yeterliliğini gösteren ve Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü niteliğinde bir belgedir. Türkiye’de çalışacak yabancı sağlık personelin bazı şartları taşıması gerekir. Yönetmeliğe göre şu şartlan taşıyan yabancı sağlık personeline çalışma izni verilebilir:

 • Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmak,
 • Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak,
 • Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Port folyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olmak,
 • İlgili mevzuata göre Türkiye’de çalışma ve ikamet izni almış olmak,
 • Hekimler için, zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmak.

Yabancı doktor istihdamına izin veren kanun değişikliği doktorlarla birlikte sadece hemşireleri kapsamaktadır. Ebelik, diş doktorluğu ve eczacılık mesleklerinde yabancı yasağı devam etmektedir. Doktorlar dışında önemli sayıda çalışma izni alan yardımcı sağlık çalışanları hemşire ve ebelerdir. Ebelik yabancılara yasak meslekler arasında olsa da bu kişiler genellikle ebe yardımcıları yada ebelik görevini yapan hemşirelerdir.

 

YABANCI UYRUKLU HEKİMLERİN TÜRKİYE’DE ÇALIŞABİLMELERİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE İZLENEN SÜREÇ HAKKINDA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN BİLGİ NOTU

1) Yabancı uyruklu hekimler Türkiye’de yalnızca özel hastaneler ve tıp merkezlerinde çalışabilmektedir.

2) Türkiye’de meslek icrası için:

 • Yabancı ülkedeki bir tıp fakültesinden mezun olanların öncelikle diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge alması gerekmektedir. Hekimlik diplomasının denkliğine ilişkin belge için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına, uzmanlık belgelerinin denkliği için ise Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurulması gerekir.
 • Başvuru tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede Türkçe bildiğine dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir. Dil belgesi Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) alınabilmektedir. Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olanlardan belge istenmemektedir.
 • Türkiye’de ilk defa meslek icra edeceklerin, geldikleri ülkenin yetkili makamlarından kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge alması gerekmektedir. Bu belge, başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde Türkiye’deki öğretim kurumlarından mezun olanlardan, başvuru tarihi itibarıyla beş yıldır Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyenlerden ve ülkelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olanlardan istenmemektedir.

3) Yukarıda belirtilen belgeleri/şartları sağlamış olanlar çalışmak için bir özel hastane veya tıp merkezine başvuru yapmalıdır. Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı hekim arasında hekime ödenecek aylık brüt ücret miktarının da belirtildiği ve her sayfasında tarafların isim ve imzalarının bulunduğu hizmet sözleşmesi düzenlenmelidir.

4) Yabancı hekimin çalışma başvurusu hekimi istihdam edecek özel sağlık kuruluşu tarafından, dilekçe ekinde hizmet sözleşmesi ve yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte özel sağlık kuruluşunun bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne yapılır. Belgelerde eksiklik ve uygunsuzluk bulunmaması durumunda hekimin diploma ve/veya uzmanlık belgesinin bir örneği müdürlük tarafından Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tescil, Denklik İşlemleri Daire Başkalığına tescil ve denklik işlemlerinin sorgulanması için gönderilir. Tescil, Denklik İşlemleri Daire Başkalığından gelen cevap üzerine ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından müdürlük onayı alınır ve yabancı hekimin özel sağlık kuruluşunda çalışabileceğine dair belge (ön izin belgesi) düzenlenir.

5) Valilik tarafından düzenlenen ön izin belgesi ile birlikte çalışma izni almak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenecek çalışma izni belgesi ile de ikamet izni almak üzere Emniyet Makamlarına başvurulur.

6) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izin yazısı ve Emniyet makamlarınca verilen ikamet izninin tasdikli birer örnekleri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Sağlık Tesisleri Faaliyet Daire Başkanlığına gönderilir. Yabancı sağlık meslek mensubunun bilgileri Bakanlık bilgi sistemi ile Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine (SKYS) kaydedilir. SKYS kaydı yapılan Yabancı sağlık meslek mensubunun Personel çalışma belgesi ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Yabancı hekim personel çalışma belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren ilgili özel sağlık kuruluşunda çalışmaya başlayabilir.

Sağlık turizmi konusunda da körfez ülkeleriyle iş birliğine gidebileceklerini dile getiren Gümüş, “Yeni yaptığımız şehir hastanelerinin bir kısmı uluslararası hasta hizmetleri için ayrılmıştır. Burada yabancı dil bilen hemşirelerimiz, hekimlerimiz görev alacaklardır. Körfez ülkelerinden gelebilecek hekimler ve hemşireler buralarda çalışabileceklerdir.” diye konuştu.

Yabancı doktor çalışma izni için gerekli evraklar

 •  Yabancı doktor’un İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge.
 • Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge. Bu belge;

Başvuru tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde ibraz edilmek zorundadır. Bu süre sonunda belge ibraz edilmemiş ise Müdürlükçe personel çalışma belgesi iptal edilir.

Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olanlardan istenmez.

 • Türkiye’de ilk defa meslek icra edeceklerin, geldikleri ülkenin yetkili makamlarından alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge. Bu belge;

Başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde Türkiye’deki öğretim kurumlarından mezun olanlardan,

Başvuru tarihi itibarıyla beş yıldır Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyenlerden,

Ülkelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olanlardan,
istenmez.

 • Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan, yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarının da belirtildiği ve her sayfasında tarafların isim ve imzalarının bulunduğu hizmet sözleşmesi.

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK

KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Suriye uyruklu sağlık meslek mensuplarının muafiyet durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Türkiye’de geçici koruma altına alınanlara hizmet vermek üzere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan barınma merkezleri ile Sağlık Bakanlığınca koordine edilen ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülen göçmen sağlığı merkezlerinde çalışmak isteyen Suriye uyruklu sağlık meslek mensupları mesleğini icraya yetkili olduğuna dair belge ibraz etmek kaydıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartlardan muaf tutulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
22/2/201228212
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-16/7/201328709
2-16/6/201629744

 

Sitemiz içeriklerinden memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Kaynak:

https://www.saglik.gov.tr/l

https://www.calismaizni.gov.tr/

6735 Sayılı Uluslararası İş gücü Kanunu

Abone Ol
Bildir
guest
96 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Besnik
Besnik
12 gün önce

Bir yabancı hekime asgari ücretin 3 katı 3.577,50 x 3 = 10.732,50 TL olan ücreti ödemezlerse haklı fesih sebebi doğar mı?

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
3 gün önce
Yanıtla  Besnik

Merhaba, evet resmi olarak almanız gereken maaşın altında maaş almanız durumunda iş sözleşmenizi fesih edebilir, alacaklarınızı talep edebilirsiniz.

Safiya
Safiya
1 ay önce

Merhaba. Ben yabancı uyruklu öğrenciyim. Seneye tıp fakültesi bitiriyorum. Devlette pratisyen hekim olarak çalışabilir miyim

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
1 ay önce
Yanıtla  Safiya

Merhaba, bazı özel durumlar hariç yabancılar Türk vatandaşı olmadan maalesef ki devlet memuru olamazlar.

Ram
Ram
2 ay önce

Merhaba. Romanya vatandaşlığım var, ve Bükreş’te üniversiteyi mezun oldum. Ondan sonra TUS sinava girdim, ve 4 yıl asistan doktor oldum (Aile hekimi). Uzmanlık sınavına girmeden Türkiye’de doktor olarak çalışma imkanı var mı? Veya Romanya’da, uzman doktor olduktan sonra, o diploma Türkiye de geçerli mi denklik sınavına girmemek için Simdiden teşekkür ediyorum.

Ata Kurumsal
Ata Kurumsal
2 ay önce
Yanıtla  Ram

Merhaba, Türkiye’de uzmanlık sınavına girmeden ve mezun olduğunuz bölüm YÖK tarafından denklik verilmeden maalesef ki Türkiye’de mesleğinizi icra edemesiniz.

Hana
Hana
10 ay önce

Merhaba, ben Sırbistandan geliyorum ve Tıp eğitimi Türkiyede aldım, Düzce Üniversitesinde. Mezuniyetten sonra Sırbistana geri geldim, biraz çalıştım ve burada uzmanlık için başvurmayı düşünüyorum. Merak ettiğim konu sırbistandaki uzmanlık Türkiyede geçerli mi, özellikle derma ve KBB, çünkü onları yazmayı düşünüyorum.
Cevap verirseniz çok mutlu olurum, şimdiden teşekkür ederim.

Sezgin mert
Sezgin mert
20 gün önce
Yanıtla  Ata Kurumsal

Merhaba iyi akşamlar ben Türkiye’de okudum TUS sınavına giricem türk vatandaşı değilim dendiği gibi bir Türk uzmanın maaşının yarısını mı alıyoruz teşekkür ederim.

1 8 9 10