Türk VatandaşlığıVatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır, nereden başlamalısınız, hangi evrakları hazırlamalısınız, vatandaşlık başvurusunu nereye yapacaksınız, en son güncellemeler ışığında detaylı anlatımı.

Dikkat: Türk vatandaşlığı yeni kanun 2022 https://atakurumsal.com/turk-vatandasligi-yeni-kanun/

 

Vatandaşlık başvurusu 1

Vatandaşlık başvurusu 2

Vatandaşlık başvurusu 3

Vatandaşlık başvurusu 4

Vatandaşlık başvurusu 5

 

Vatandaşlık başvurusu 6Vatandaşlık başvurusu 7

 

Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin işlemler yurt içinde Ankara  İçişleri Bakanlığı, yurt dışında ise dış temsilcilikler tarafından yürütülür.

 

Türk vatandaşlığı Kazanma

 

Türk Vatandaşlığını Kazanma

Türk vatandaşlığı doğumla ve Sonradan olmak üzere iki yolla kazanılır.

Doğumla Türk vatandaşlığı Soy bağı ve Doğum yeri esasına göredir.

 • Türk vatandaşı ana veya baba ile soy bağının kurulmasıyla kendiliğinden kazanılan vatandaşlıktır. Yapılan bildirim üzerine,
 • Türkiye içinde veya dışında evlilik birliği içinde Türk vatandaşı anadan doğan veya babadan olan çocuk,
 • Türkiye içinde veya dışında evlilik birliği dışında Türk vatandaşı anadan doğan, yabancı babadan olan çocuk,
 • Türkiye içinde veya dışında evlilik birliği dışında Türk vatandaşı babadan olan ve yabancı anadan doğan çocuk, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümlerine göre,

Türk vatandaşı babaya soy bağı ile bağlanması halinde doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır.

Yurt dışında yaşayan ve 18 yaşını tamamladığı halde doğumuna ilişkin bildirimde bulunulmayan kişilerin aile kütüğüne tescili, Türk vatandaşı ana veya babadan dolayı Türk vatandaşlığını kazandıklarının Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucunda tespiti halinde mümkündür.

Bu yolla Türk Vatandaşlık başvurusu yapacaklardan aşağıdaki belgeler istenilir.

 • İsteği belirten Vat-1 form dilekçe (Ek-1)
 • Türk vatandaşı ana veya babadan birinin ya da her ikisinin aynı zamanda yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak belge.
 • Talepte bulunan kişinin aynı zamanda yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak belge.
 • Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
 • Kişinin ana ve babasından, bunlardan birisinin ya da her ikisinin ölmüş olması halinde ise varsa kardeşlerinden, kardeşleri yoksa üçüncü derece yakınlarından, müracaat makamlarınca alınacak ve yakınlık derecelerini belirten ifade tutanağı.
 • Doğum belgesi.

Bakanlıkça gerekli görülen hallerde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerle birlikte, ilgilinin vatandaşlığının ispatına esas olabilecek başka belgelerin de ibraz edilmesi istenebilir.

Bakanlıkça yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda Türk vatandaşı anadan doğduğu veya babadan olduğu tespit edilen kişinin, doğumundan itibaren Türk vatandaşı olduğu aile kütüğüne tescil edilir.

Türk vatandaşı anadan doğduğu veya babadan olduğunu ispata yarayacak yeterli bilgi ve belge bulunmaması halinde, ilgili kişinin bu yöndeki talebi Bakanlıkça reddedilir.

Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşıdır.

Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.

Doğum yeri esasına göre vatandaşlık başvurusu yapacakların aşağıdaki evrakları hazırlaması gerekir.

 • İsteği belirten Vat-2 form dilekçe (Ek-2)
 • Çocuğun Türkiye’de doğduğunu ispatlayan doğum belgesi.
 • Çocuğun ana ve babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belge.
 • Ana ve babanın vatansız olması halinde temini mümkün ise bu durumu ispatlayan belge.

Bakanlıkça yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; 5901 sayılı yasanın 11. maddesinde belirtilen şartları taşıdığı tespit edilen çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır ve yerleşim yerinin bulunduğu idari birimin son hanesinden bir sonraki haneye tescil edilir.

Aranan şartları taşımayanların talepleri Bakanlıkça reddedilir.

Sonradan kazanılan vatandaşlık

Yetkili makam kararı, Evlat edinilme ya da Seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması

Genel, İstisnai, Yeniden ve Evlenme yolu ile Türk vatandaşlığı kazanılabilir.

 

Genel Olarak Türk Vatandaşlığı Kazanma

 

Genel olarak Türk vatandaşlığını kazanma

Genel olarak Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.

 1. Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
 2. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.
 3. Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak.

ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.

 1. Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.
 2. Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek.
 3. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.
 4. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan, birinci fıkrada sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından veya vatandaşlıklarından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

Genel Olarak  Vatandaşlık başvurusu yapacak yabancının aşağıda belirtilen belgeler istenilir.

 • İsteği belirten Vat-3 form dilekçe (Ek-3)
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.

ç) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi.

 • Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu.
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair il göç idaresi müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.

ğ) Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.

 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.

ı) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Dosyası tamamlanan yabancı hakkında il emniyet müdürlüğünden soruşturma yapılması istenir.

İstisnai olarak Türkiye vatandaşlık başvurusu

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

İstisnai vatandaşlık başvurusu danışmanlık hizmetlerimizden faydalanın: https://www.atakurumsal.com/turk-vatandasligi-danismanlik/

Vatandaşlığa alınması zaruri görülen yabancılar.

6458 Sayılı yasa uyarınca Geçici Koruma sahibi Suriye Uyruklular arasında, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Türk Vatandaşlığına alınması uygun olduğu tespit edilen yabancılar,

01.01.2017 tarihinden önce Türkiye’ye gelen ve 1 nci derece üst soyu Türk Vatandaşlığını kazanmış Balkan Ülkeleri vatandaşlarından 30.05.2107 ile 30.05.2018 arasında Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat edenler,

Göçmen olarak kabul edilen yabancılar Yetkili Makam kararı ile İstinai olarak Türk Vatandaşlığına alınabilirler..

 

Yeniden Türk Vatandaşlığı için vatandaşlık başvurusu

 

Yeniden Türk vatandaşlığı için vatandaşlık başvurusu

Doğumla Türk Vatandaşı iken herhangi bir nedenle Türk Vatandaşlığından çıkan, çıkarılanlar ile Genel ve yersel Nüfus yazımında Kayıt dışı kalanlar Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

Türk vatandaşlığının yeniden kazanma başvuru yapacaklardan aşağıdaki belgeler istenilir.

 • İsteği belirten Vat-5 form dilekçe (Ek-5)
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Medenî hal belgesi.
 • Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medenî halinde meydana gelen değişikliklere ilişkin belge.
 • Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 • Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise bunu gösteren belge.
 • 5901 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını yeniden kazanmak isteyen kişinin, başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak üç yıl ikamet ettiğine dair il Göç İdaresi Müdürlüğünden alınan yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge ve başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

 

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanmak için vatandaşlık başvurusu 

 

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanmak için vatandaşlık başvurusu 

Bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

 • Başvuru sahibi ve eşinin;
 • Aile birliği içinde yaşaması,
 • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmaması,
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması gerekmektedir.

Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şart aranmaz.

Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Evlenme yoluyla vatandaşlık başvurusu yapacakların hazırlayacağı belgeler;

 • İsteği belirten Vat-6 form dilekçe (Ek-6)
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.
 • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi.
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği.
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı ve eşi, komisyon tarafından ayrı ayrı ve birlikte mülakata tabi tutulmak suretiyle evliliğin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığı komisyon tarafından araştırılır.

Mülakat sonucunda oluşan kanaat evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin mülakat formuna yazılır. İl müdürlüğünce dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasında yurt dışından da vatandaşlık başvurusu yapılabilir.

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanan kişi, evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde Türk vatandaşlığını kaybeder. Ancak, evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancı, Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucunda evlenmede iyi niyetli olduğunun tespiti durumunda Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

Butlanına karar verilmiş evlenmeden olan çocuk ise ana ve babalarının evlenmede iyi niyetli olup olmadıklarına bakılmaksızın Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

 

Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması

 

 

Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Evlat edinilen kişi, Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra evlat edinen ile arasındaki evlatlık ilişkisinin herhangi bir şekilde son bulması halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ve müracaat tarihinde ergin olan yabancı hakkında 5901 sayılı yasanın 15 inci maddesindeki hükümler uygulanır.

Evlat edinilme yoluyla vatandaşlık başvurusu için aşağıdaki belgeler istenilmektedir.

 • Evlat edinenin isteğini belirten Vat-7 form dilekçe (Ek-7)
 • Doğum belgesi.
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Evlat edinen kişiye ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

 

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması

 

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması

Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanma.

Vatandaşlık başvurusu yapabilmek için aşağıdaki belgeler istenilmektedir.

 • İsteği belirten Vat-8 form dilekçe (Ek-8).
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Medenî hal belgesi.
 • Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medenî halinde meydana gelen değişikliklere ilişkin belge.
 • Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 • Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliği gösteren belge.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Vatandaşlık başvurusu için daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: Vatandaşlık Hizmetleri | NVI

Danışmanlık hizmetimize göz atın : Türk Vatandaşlığı Danışmanlık

20 yorum

 1. Ben yabancı eşime aile ikamet kağıdı çıkarmak istiyorum fakat aynı zamanda o, kendi ülkesine yılda 2-3 aylığına gitmek istiyor. Vatandaşlığa başvuracak kadar 3 yıl evliliğimiz dolmadı. Bu yüzden kendi önce turist vizesi ile gelip sonra kısa dönemli ikamete mi başvuralım? Sonra kendisi yine turist vizesi ile gelip ardından aile ikamet izni (bu zamanda vatandaşlığa başvuru hakkı bulunacak) veya vatandaşlığa mı başvuru yapalım? Böylelikle yılda 2-3 aylığına Türkiye’den çıkış yapabilir. Sorum karmaşık çünkü aile ikamet izni yalnızca 15 günlüğüne Türkiye’den ayrılmasına izin veriyor, bu bize yetmiyor. Biliyorum kısa dönemli izinden vatandaşlığa başvuru biraz daha zor olabilir (aile ikametine kıyasla).

  • Merhaba, aile ikamet izni olmadan Türk vatandaşlığına başvuru yapmak mümkün değildir, ayrıca aile ikamet izni 15 günlüğüne izin verdiği bilgisi yanlıştır. İkamet izinlerinde yurt dışında kalma süresi sınırlaması bulunmamaktadır.

 2. Merhaba, ben Türk vatandaşıyım. Yabancı eşim ile 1 buçuk yıldır yurtdışında evliyiz. Türkiye’ye yerleşme kararımız var fakat kendisine pandemiden dolayı pasaportun geç ulaşma ihtimali var. Ben Türkiye’de iş bulup kendimize ev ayarlamak için erken gitmek istiyorum. Acaba eşimin 1 yıl boyunca hâlâ pasaportu ulaşmadıysa bu süre içinde ikimiz ayrı ülkelerde yaşıyor olacağımız için ileride kendisine vatandaşlığa başvuracağımız zaman “aile birliği içinde yaşıyor şartı”nı olumsuz etkiler mi? Diyelim ki pasaportu ulaştı ama biz yine de 8 aydır ayrı ülkelerde yaşıyoruz. Yine sorun olur mu?

 3. Benim oğlum beş yildir Türkiye Cumhuriyetinde çalışıyor. Vatandaşlık için başvuru yaptı İstanbul Valiliği vatandaşlık müdürlüğüne. Gün sayımı geldi ve mail geldi. Oğlum gitti ve ondan ilave evrak taleb ediyorlar- T.C. Çalışma Bakanlığından senin doğrudan beş yıldır calistigini teyit eden evrak. Kanunda vatandaşlık için başvuruda taleb olunan evraklar içinde böyle evrak yoktur. Oğlum ne yapmalı bu durumda.Tesekkur ediyorum

 4. Merhabalar biz ailecek vatandaşlığa başvurduk başvurduğumuz zaman kızım 16 yaşındaydı ve şuan 18 yaşınada olduğu için evraklar falan güncellenecekmiş biz alıyoruz bir tek o kalıyor yani şimdi tekrar ilk aşamadan mı başlayacak evrakları 2 yıl mı bekleyecek?? Acil cevap verirmisiniz

 5. Merhaba. Ben 2014 yılı TC vatandaşına evlilik yoluyla vatandaşlık almıştım. İlk evliliğimden şuan 17 yaşında oğlum var. Çocuk 2009 yılından bu yana kesintisiz Türkiye’de yaşıyor. 2015 yılı oğlum İçin başvuru yaptım fakat velayet kararı “ ben TC vatandaşı olmadan önce alındığı İçin” red geldi ve 18 yaşında kendisi vatandaşlık alacak dediler. Bunu bana aydınlatırmısınız lütfen. 2022 ocak ayında 18 dolduruyor. Hangi evraklar lazım? Çocuk 20.01.2004 doğumlu. Kazakistan vatandaşı. Doğum belgesi, pasaportu var ama Kazakistan kimliği yok çünkü orada yaşamıyoruz. Oranın kimliği lazım mı?

  • Merhaba, maalesef ki sorunuzun cevabını bilmiyoruz, lütfen size en yakın nufus müdürlüğüne giderek sorularınızı halka ilişkiler bölümüne detaylıca sorunuz.

 6. Merhaba sağlık raporu hangi devlet hastaneleri veriyor,veya aile polikliniginden de alinirmi kabul ederlermi?(vatandaşlık için)Teşekkürler

  • Merhaba, vatandaşlık başvurusu için istenilen sağlık raporu herhangi bir devlet hastanesinden alınabilmektedir, pandemi sebebiyle bu durum değişiklik gösterebilir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 7. meraba
  300bın dolar ev almak vatandişlik için şimdi geçerlimi ?
  Ve bu kanun yeni ev almaklar için geçerli yuksa geçen yil ev alanlar için da geçerli ?
  teşekorlar

  • Merhaba, kanun 250 Bin dolardır. 250 Bin dolara ev almanız durumunda vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 8. Merhabalar
  Ben ıraklıyım 5 yıl burda yaşıyorum annem ev aldı tapusu da var 5 yıl burda yaşıyor kendisi ;Acaba vatandaşlık başvuru yapabilir mi?
  Çalışma izniyle TC vatandaşlık almak kaç ay yada yıl sonra başvuru yapabilirim ?

  • Merhaba, Türkiye’de gayrimenkulü olan yabancılar. gayrimenkul üzerinden alınmış ikamet izni ile 5 yıl Türkiye’de kesintisiz yaşamaları durumunda (son 5 yıl için bir yıldan fazla Türkiye dışında kalmamış olmak gerekmektedir) ve gelirlerini ispat etmeleri halinde (çalışma izni) Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunabilirler. Çalışma izni de aynı şekildedir, 5 yıl çalışma izni ile ikamet etmiş ve bir seneden fazla Türkiye dışında kalmamış yabancılar Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunabilirler.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yorum Yap