Türkiye'de Yatırım

Türkiye’de İrtibat Bürosu Açma Şartları

Türkiye’de irtibat bürosu açma şartları

Yabancı şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açması, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (h) bendi ve 20/08/2003 tarihli 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 03/07/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat ile değişik 6 ncı maddesi uyarınca aşağıdaki şartlar dahilinde değerlendirilir.

Bu şartlar aşağıdaki gibidir.

 • Verilen izin “Pazar Araştırması” , “yabancı Şirketin ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtımı ” , “Teknik Destek” ve “Haberleşme ve Bilgi Aktarımı” faaliyetlerinde bulunmak üzere verilir. İrtibat bürosu, bu alanlar dışında faaliyet göstermeyecek ve hiçbir şekilde ticari faaliyette bulunmayacaktır.
 • Her türlü büro giderleri, bağlı bulunan yurt dışında yerleşik yabancı şirket tarafından gönderilecek konvertibl para ile karşılanacaktır.
 • Büronun fiilen açılıp faaliyetine başlamasını müteakip en geç bir ay içinde vergi dairesine kayıt belgesi ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin okunaklı birer örneği Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Büronun adresinin, büro yetkilisini/yetkililerinin veya bağlı bulunan yabancı şirketin unvanının değişmesi durumunda söz konusu değişiklik, gerçekleşmesinden itibaren en geç bir ay içinde, yeni adres gösterir kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ya da unvan değişikliğine ilişkin belge/belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirilecektir.
 • İzin verilen yılı takip eden yıldan başlamak üzere, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, bahsi geçen Yönetmelik ekinde yer alan ve bir örneği yazımız ekinde sunulan EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi ve Formu doldurarak formda belirtilen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Bu formun ve eli belgelerin gönderilmemesi durumunda irtibat bürosunun süresinin uzatılmasına ilişkin talep değerlendirmeye alınmayacak ve faaliyet izni de resen iptal edilebilecektir.
 • İrtibat bürosunun süresinin uzatılmasına ilişkin talep, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı, istihdam edilen personel sayısı, irtibat bürosunun yürüteceği faaliyetin niteliği ve ilgili olabilecek diğer hususlar çerçevesinde değerlendirilecektir.
 • Büronun faaliyetlerinin mevzuata, izinde belirtilen faaliyet konusuna ve yukarıda belirtilen koşullara uygunluğu, resen veya ilgili kurum ve kuruluşların yazılı bildirimleri üzerine Bakanlık tarafından denetlenebilecektir. Yapılan denetim sonucunda, mevzuata ve yukarıda belirtilen koşullara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır. Söz konusu denetimlerde ticari faaliyet yürüttüğü tespit edilen irtibat bürosunun faaliyet izni iptal edilerek ilgili mercilere bildirilecektir.
 • Büronun faaliyetini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.

Bakınız: İrtibat bürosunda çalışacak yabancıların çalışma izni

FAALİYET KONULARI

 • Pazar araştırması
 • Yabancı şirketin ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtımı
 • Temsil ve ağırlama (Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye’deki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması)
 • Türkiye’deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini (Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini)
 • Teknik destek (Distribütörlere yönelik eğitim veya teknik destek sağlanması, tedarikçi üreticilere kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması)
 • Haberleşme ve bilgi aktarımı (Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satış durumları, distribütör firmanın performansı vb. konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve aktarılması)
 • Bölgesel yönetim merkezi (Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak, yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, AR-GE- dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, labaratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması)
 • Diğer ( Yukarıda belirtilen alanlardan başka bir alanda faaliyet gösterilmesinin söz konusu olması halinde, faaliyet konusunu ayrıntılı bir şekilde belirtin)
 • EK4 Form’da gerçekleştirildiği belirtilen her bir faaliyeti teşvik eden mahiyette bilgi ve belge formla birlikte gönderilecektir.
 • Formun harcamalar kısmı doldurulurken beyan yılına ait ortalama dolar kuru esas alınacak, harcamaların gerçeği yansıtacak şekilde beyan edilmesine, Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde harcamaların ispatına yönelik bilgi ve belge talep edebileceğine ve denetleme birimlerini görevlendirme yetkisini haiz olduğuna azami özen gösterilecektir. (Her bir harcama kaleminin karşılığı olan dolar tutarı bu kur üzerinden hesaplanarak formda ilgili harcama kaleminin karşısına yazılacaktır)
 • EK4’le birlikte büronun geçmiş yıl harcamalarının yurt dışındaki ana şirket tarafından yine yurt dışından gönderilen konvertibl para ile karşılandığına ilişkin imzalı banka yazısı gönderilecektir. (Yurt dışındaki ana şirketin adının, Türkiye irtibat bürosu adına gönderildiğinin, gönderilen dövizin transfer yılının, o yıl içerisinde transfer edilen toplam döviz tutarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Hesap hareketlerine ilişkin dökümler, büro hesabı yerine şahıslar adına yapılan transferler, DAB veya dekontlar vb. hiçbir surette kabul edilmeyecektir)

EK-4 Formun Düzenlenmesi ve Bakanlığa Bildirimi Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

 • Formun eksiksiz doldurulması ve irtibat bürosu yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir. (Formlar iletişim bilgileri ve yetkili imzasını taşıyan dilekçe ekinde bakanlığa posta yoluyla gönderilecektir. Bakanlığın iletişim adresi web sitesinde yer almaktadır. Başvurusu esnasında herhangi bir harç veya ücret ödenmeyecektir.
 • Formun “Genel Bilgiler” bölümündeki “Faaliyet konusu” na yurt dışındaki ana şirketin faaliyet konusu EK5 Liste KOD4’den seçilerek yazılacaktır.
 • Kod 4’e www.ekonomi.gov.tr adresinde “Mevzuat” altında “Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Mevzuatı” linkinde “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” seçilince gelecek olan EK5 listeden ulaşılabilir.
 • İrtibat bürosunun faaliyet konusu ise aşağıdaki 8 faaliyet konusu arasından seçilecek olup EK4 formda mutlaka belirtilecektir. (Birden fazla faaliyet seçilmesi mümkündür. Seçim esnasında “Kuruluş İzni” veya “süre uzatımı” yazılarında belirtilmiş faaliyet konuları dikkate alınacaktır.)

Kaynak : Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

Av. Batın Yılmaz

Potansiyel bir iş sözleşmesini yansıtan yukarıdaki şartlar yalnızca ek tartışmalar için bir temel olarak sunulmuştur ve yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Tüm tarafların dahil olduğu bir sözleşme son haliyle yazılı olarak yapılmadıkça yasal olarak bağlayıcı hiçbir yükümlülük oluşmayacak, olduğu ima edilmeyecek ya da olduğu sonucuna varılmayacaktır.

İlgili Makaleler

16 Yorum

 1. İran da kurulu bir sigorta şirketi Türkiye ‘ de irtibat ofise açmak istiyor, İran da ki sigorta şirket iTürkiye de irtibat ofise açabiliyor mu, açabiliyorsa şartları nelerdir.

  Teşekkür ederim.

  1. Merhaba, evet açılabilmektedir, İran merkezli şirletin burada açılan irtibat ofisinin banka hesabına 200 Bin dolar göndermesinin ardından tescil yapılabilmektedir.

 2. Merhaba. Yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açabilmeleri için aranan “sermayesi paylara bölünmüş” olma şartı irtibat büroları için de geçerli midir? Yoksa her türden yabancı şirket -ürün ve hizmetlerinin tanıtımı amacıyla- Türkiye’de irtibat bürosu açabilir mi? Teşekkürler.

  1. Merhaba, evet her türden yabancı şirket ürün ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla Türkiye’de irtibat bürosu açabilir.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 3. Merhaba,
  açılan irtibat bürosunda çalışanlar yurt dışındaki ana firmanın çalışanı mı oluyor, yoksa burada kurulan temsilcilik altında mı? açılan temsilcilik çalışanları bordrolamaya yetkili oluyor mu? ve mesela maaş ödemeleri vergilendirme neye göre yapılıyor?

  1. Merhaba, evet irtibat bürosu çalışanı oluyor, çalışma izni alınırken çalışma bakanlığına bildirilen maaş üzerinden vergilendirme yapılmaktadır.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

  1. Merhaba, mevcut üniversite bir şirket adına kayıtlı ise evet açabilirsiniz, vakıf veya diğer üniversite ise maalesef ki açamazsınız.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

 4. merhaba
  yurtdışında bulunan firmanın türkiye de açılan irtibat bürosu, bu firmanın türkiye ve uluslararası yapmış olduğu ticarete karşılık cari ödeme yapabilir mi?

  örneğin ırak ta bulunan firma türkiyede irtibat bürosu açtı. aynı zamanda türkiyeden ve avurapadan ticari mal alıyor. bunların ödemesini türkiye de açmış olduğu irtibat bürosuna ait banka hesabından cari ödemeleri yapabilir mi?

  1. Merhaba,

   İrtibat ofisleri tanıtım ve reklam amaçlı kuruldukları için ticari faliyette bulunamazlar ve herhangi bir para ticaretinde kullanılamazlar. Örnekteki para alışverişi kuruluş amaçlarına aykırı olduğundan izin verilmeyecektir.Bu tür işlemler için mutlaka şirket kurmanız gerekiyor.

   Sitemiz içeriklerinden ve sorularınıza verdiğimiz cevaplardan memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

  1. Merhaba, müşterilerimiz haricinde bilgi ve belge taleplerine maalesef cevap veremiyoruz. Fakat bakanlığın web sitesinden istediğiniz dökümanı kolaylıkla indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu