Türkiye’de yabancıların ikamet ve seyahatleri hakkındaki 5683 sayılı kanuna göre ülke içinde kalması toplum güvenliğine, siyasi ve idari icaplara aykırı sayılan yabancılar, kendilerine verilen süre içinde Türkiye’yi terk etmeye davet edilir. Bu süre içinde ülkeyi terk etmeyenler sınır dışı edilebilir.

 

Sınır dışı etme işlemlerinden İçişleri Bakanlığı sorumludur. Sınır dışı edilme kararı, kişinin kendisine ya da avukatına haber verilir. Eğer sınır dışı edilecek kişinin avukatı yoksa, bu kişiye sınır dışı edilme kararına itiraz şartları hakkında bilgi verilir.

Kimler Sınır Dışı Edilir?

 • İşlediği suç nedeniyle iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum edilenler,
 • Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,
 • Türkiye’ye giriş, vize ve oturma izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte evrak kullananlar,
 • Türkiye’de bulunduğu zaman içinde geçimini yasadışı yollardan sağlayanlar,
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
 • Vize veya vize muafiyeti süresini 10 günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,
 • Oturma izinleri iptal edilenler,
 • Oturma izni  süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir bir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini 10 günden fazla ihlal edenler,
 • Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,
 • Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler,
 • Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler,
 • Oturma izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, 10  gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar,
 • Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında, sadece ülke güvenliği için tehlike oluşturduklarına dair ciddi emareler bulunduğunda veya kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giymeleri durumunda sınır dışı etme kararı alınabilir.

Kimlerin Türkiye’ye Girişi Yasaktır?

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 8. maddesine göre aşağıda belirtilen kişilerin Türkiye’ye girişi yasaktır.

 • Serseriler ve dilenciler,
 • Delilikle veya bulaşık hastalıkla malul olanlar, (Bu gibilerden umumi sıhhati ve asayişi tehlikeye sokmayacak halde olup kendi vasıtalarıyla, kanuni veli veya vasilerinin maddi himayeleri altında olarak tedavi alacaklar ya da hava değiştirme için gelenler bu hükümden istisna edilebilirler.)
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf bulunduğu, mücrimlerin iadesine müteallik anlaşma veya anlaşmalarla iadeye esas olarak kabul edilen suçlardan birinden sanık veya hükümlü bulunanlar,
 • Türkiye’den sınır dışı edilmiş olup da tekrar girişine izin edilmemiş bulunanlar,
 • Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve umumi nizamını bozmak niyetiyle veya bozmak isteyenlere ve bozanlara iştirak etmek ile yardım etmek maksatıyla geldikleri sezilenler,
 • Para karşılığı cinsel ilişkiye girenler ve kadınları fuhuşa sevk ederek geçinmeyi meslek edinenlerle beyaz kadın ticareti yapanlar ve her türlü kaçakçılar,
 • Türkiye’de kalacaklarını beyan ettikleri müddetçe yaşamlarına ve tekrar gitmelerine yetişecek paraları bulunmayıp, Türkiye’de kendilerini himaye edecek kimseleri bulunduğunu veya Türkiye’de yabancılarla kanunla yasaklanmış işlerden birini tutacaklarını ispat edemeyen” şahısların ülkeye girişleri yasaktır.

Türkiye’ye Girişe İzin Verilmeme Sebepleri

Türkiye Göç Raporuna göre 2016 yılında toplam 18.294 yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmemiştir.

Yabancıların Geri Çevrilme Sebepleri

Yabancıların geri çevrilme sebeplerine bakalım:

 • Giriş Yasağı: 7399  % 40
 • Vizesiz Seyahat: 4300  %24
 • Geçersiz Belge: 2491  %14
 • Sahtecilik: 1369  % 7
 • Vize İhlali: 909 — %5
 • Diğer Sebepler: 1826  %10

 

Tahdit kodları

KODU    SÜRE                                                       AÇIKLAMA
V 84 10 GÜN İÇİNDE İKAMET İZNİ ALMAK ŞARTI İLE GİRİŞ YAPANLAR
V 69 İKAMET İZNİ İPTAL EDİLENLER
V 71 ADRESTE BULUNAMAYANLAR
V 77 AHISKA TÜRKÜ OLMADIĞI HALDE MÜRACAAT EDENLER
O 100 5 YIL GİRİŞİ BAKANLIK İZNİNE TABİ
G 78 SÜRESİZ BULAŞICI HASTALIK TAŞIYAN YABANCILAR
Ç 113 2 YIL YASADIŞI GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPANLAR
Ç 114 1 YIL HAKLARINDA ADLİ İŞLEMLER YAPILANLAR
Ç 115 1 YIL CEZA EVİNDEN TAHLİYE OLAN YABANCILAR
Ç 116 1 YIL GENEL AHLAK – KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT EDENLER
Ç 117 1 YIL PARASIZ KAÇAK ÇALIŞANLAR
Ç 118 5 YIL İKAMET İZNİ GEÇERSİZ KILINANLAR
Ç 119 5 YIL KAÇAK ÇALIŞMAKTAN VERİLEN PARA CEZASINI ÖDEMEYENLER
Ç 120 5 YIL VİZE İHLALİ – İKAMET İHLALİNDEN KAYNAKLANAN PARA CEZASINI ÖDEMEDEN ÇIKANLAR
Ç 135 5682 SKM İDARİ PARA CEZASI
Ç 136 SINIRDIŞI SEYAHAT MASRAFLARI
Ç 137 TERKE DAVET EDİLEN YABANCILAR
Ç 138 İNAD YOLCU
N 99 SÜRESİZ GİRİŞİ İNTİZANLI VİZEYE TABİ

 

Yine aynı genelge kaçak çalışmaktan dolayı taahhüt ettirilen idari para cezasını ödemeden sınır dışı edilen yabancılar hakkında “Ç” kodlu tahdit programında yer alan 119 suç kodu ile, ödeyenlerin ise 117 suç kodu ile işlem yapılacağı, yabancının para cezasını ödemediği taktirde iki yıl süreyle ülkeye girişine izin verilmeyeceği, para cezasını ödeyerek girmek isteyenlerin tahdit düşümlerinin yapılması ve ülkemize girişlerinin sağlanması ise İçişleri Bakanlığı’ndan alınarak talimatla yapılacağı açıklanmıştır.

 

Yabancıların sınır dışı edilme sebepleri istatistikleri

 

Sınır Dışı Etme Kararı Alınmayacaklar

Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya valilikler tarafından hakkında deport kararı çıkartılma şartları taşıyan bazı yabancılar için özel sebeplerden dolayı sınır dışı uygulaması yapılamıyor.

54 üncü madde kapsamında olsalar dahi, hakkında sınır dışı etme kararı alınamayan yabancılar:

 • Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
 • Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
 • Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
 • Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
 • Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları

Söz konusu durumların sona ermesi hâlinde bu yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınacaktır.

Bu Karara Karşı Yargı Yolu

Sınır dışı etme kararı, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

İdare mahkemesine başvuru ve özellikleri:

 • Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare mahkemesine başvurabilir.
 • Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir.
 • Mahkemeye yapılan başvurular yedi gün içinde sonuçlandırılır.
 • Mahkemenin vermiş olduğu karar kesindir.
 • Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde 54’üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası kapsamındakiler hariç, yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.
 • Bireysel başvuru hakkı Anayasa ile herkese tanındığından, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı da, idare mahkemesinin kararı üzerine Anayasa Mahkemesine başvurabilir.

Türkiye’yi Terke Davet

Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınır. Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere, hiçbir harca tabi olmayan “Çıkış İzin Belgesi” verilir.

Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir. Süresi içinde Türkiye’yi terk etmeyen yabancılar, idari gözetim altına alınır.

Aşağıdaki kişiler Türkiye’yi terke davet edilmez ve kendilerine yukarıda bahsi geçen süre uygulanmaz:

 • Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
 • Yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenler,
 • Sahte belge kullananlar,
 • Asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlar veya aldığı tespit edilenler,
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Gözetim ve Süresi

İdari Gözetim Kararı

Sınır dışı etme kararı alınanlardan aşağıda sayılanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır

 • Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
 • Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler,
 • Sahte ya da asılsız belge kullananlar,
 • Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar,
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.
 • Haklarında idari gözetim kararı alınanlar Geri Gönderme Merkezlerinde (GGM) tutulurlar.
 • GGM’ndeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.
 • İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez.
 • İdari gözetiminin devamında zaruret olmadığı değerlendirilenler derhal Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın uygun görmesi halinde yabancı hakkındaki idari gözetim kararı kaldırılır ve kendisine Çıkış İzin Belgesi verilir. Bu yabancılardan belli bir adreste ikamet etmeleri veya istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.

İdari Gözetim Kararına Karşı Yargı Yolu

İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Aynı zamanda, idari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

Sulh ceza hakimine başvuru:

 • İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir.
 • Başvuru idari gözetimi durdurmaz.
 • Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır.
 • Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır.
 • Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir.
 • İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.
 • İdari gözetim işlemine karşı yargı yoluna başvuranlardan, avukatlık ücretlerini karşılama imkânı bulunmayanlara, talepleri hâlinde 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.

Sınır Dışı Etme Kararının Yerine Getirilmesi

 • Geri gönderme merkezindeki yabancılar, kolluk birimi tarafından sınır kapılarına götürülür.
 • Geri gönderme merkezlerine sevk edilmesine gerek kalmadan sınır dışı edilecek olan yabancılar, GÖÇ İdaresi  Genel Müdürlük taşra teşkilatının koordinesinde kolluk birimlerince sınır kapılarına götürülür.
 • Genel Müdürlük sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak uluslararası kuruluşlar, ilgili ülke makamları ve sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapabilir.

Sınır Dışı Edilecek Yabancının Seyahat Masrafları

 • Yabancıların pasaportları veya diğer belgeleri, sınır dışı edilinceye kadar tutulabilir ve sınır dışı işlemlerinde kullanılmak üzere biletleri paraya çevrilebilir.
 • Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, masrafların eksik kalan kısmı veya tamamı Genel Müdürlük bütçesinden ödenir. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmez.
 • Masrafların yabancı tarafından karşılanamadığı durumlar için konulacak tahdit, niteliği itibariyle bir sınırlama sebebidir. Yabancı hakkında başka bir yasak konulmamışsa, masrafları ödemesi şartıyla sınırlama kaldırılacaktır ve ülkeye girişine izin verilecektir.
 • Sınır dışı etme sebebiyle gerçekleşen masraflar 6183 sayılı kanunun birinci maddesi gereği bir amme alacağıdır ve maliye veznelerince tahsil edilecektir. 6183 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi gereği, borçlu yabancı memlekette bulunduğundan, bu alacak için zamanaşımı işlemeyecektir. Bu sebeple yabancı hakkında süresiz bir tahdit girilmesine engel bulunmamaktadır.
 • Gerçek veya tüzel kişiler, kalışlarını veya dönüşlerini garanti ettikleri yabancıların sınır dışı edilme masraflarını ödemekle yükümlüdür.

 

Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için 11,796 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.” hükmü amir olup bu düzenleme çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

 

Sitemiz içeriklerinden memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

492 yorum

 1. tskr cevap icin. peki bu yasagin kalkmasi icin ne yapmam lazim benim bütüm ailem türkiyede ohal var diye insanlari fisliyorlar

 2. İy akşamlar ban kamilahan nuritdinova Türkmenistanlıyim İstanbul’da üniversite öğrencisiyim babam şu an Türkmenistanda ama cezasi (deporty) var babamin 7 seneye yasaklamişlar 4 senesi geçdi ban babami Türkiye’ye davet etmek istiyorum burdan ceza parasini ödeyebilirmiyim onu davet edebilirmiyim babama çok ihtiyacım var bu konuda yardimci olmanizi rica ederim lütfen ?

  • Merhaba, babanız onu çalıştıracak ve çalışma izni alacak bir iş yeri bulabilirse Türkiye ye gelebilir, maalesef başka türlü sürenin sonunu beklemek zorunda.

  • Merhabalar ben iki yıldır beraber yaşadığım yabancı uyr bir bayandan şikayetci oldum savcılığa dolandırıcılık tan dolayı bu şahış deport edilirmi acaba ve bu şüreç ne kadar hızlı işler tşk ederim

 3. mhb ben aslen türküm ve 5 yildir alman vatasligina gectim ve her yil türkiyeye izne gelirim ama bu yil beni kamu güvenligi gerekcesiyle made 6458 15c sinir disi etti Türk polisi istambulda hakimda hergindi bir dava falan yok bu yil izne gelebilrmiyim

 4. BIr kere yabancilar subesinden bu soruyu sordum bana cocuk 17 yasinda oldugu icin oda deport olunmus sayiliyor eger ki 16 ve ya daha kucuk yasta olsaydi etkilenmezdi dediler. Ben buna bir anlam veremedim

  • Yanlış anlamışsınız veya yanlış anlatmışlar, çocuklar 18 yaşında kadar anne ve babasının velayeti altındadır, sorumlusu anne babadır, eğer yabancı anne veya baba için sınırdışı kararı alınmışsa ve 18 yaşından küçük çocuğu da yanındaysa sınırdışı işlemi yapılırken çocuk da bundan etkilenir.

 5. Merhaba lutfen cevap yazar misiniz Turkiyede fusuh yapmis deport olunmus birinin ceza suresi bitse bile ceza onun siciline isler mi yani omur boyu bu kisi Turkiyeye geldiginde bu gozukecek mi ?

  • Merhaba, evet Türkiye de herhangi bir suçtan ceza almış Türkler veya yabancılar farketmeksizin işledikleri suç sicillerine işler, gümrük kapıları ve havaalanlarındaki resmi görevliler sizin hangi suçu işlediğinizi görebilirler fakat yabancıların bir avantajı vardır, evlendikleri zaman soy isimleri değiştiğinde sabıka eski soy isimde kaldığı için görünmez.

   • Cevapladiginiz icin tesekkur ederim. Bir soru daha sormak istiyorum her hangi suca karismis biri pasaportunda 18 yasdan kucuk cocugu varsa, yani cocuk resit degil annesi herhangi bir suca karismissa o cocugunda siciline isler mi ? Yani annesinin sucu ne zamansa bu cocugu etkileyecek mi

    • Merhaba, Türkiye de suçun şahsiliği ilkesi vardır, suçu kim işlemişse sabıka ona yazılır, sabıkalı birisinin çocuğu bu durumdan etkilenmez, suçu kim işlediyse cezasını o çeker.

 6. Merhabalar , Türkiyede 7 senedir kaçak yaşayan ve kadın ticareti yapan bir bayanı şikayet etmek ve gereğinin yapılmasını istiyorum. Nereye ve nasıl başvurabilirim ? Cevaplarsanız sevinirim

 7. Merhaba,
  2014 Kasım – 2017 Nisan ayları arasında ikamet tezkeremi uzatmadım. Son tarihte İstanbul Havalimanından çıkışta cezayı ödeyemedim. 9 Haziran, 17 Ağustos ve 22 Eylül tarihlerinde 3 kez öğrenim vizesine başvurdum ama red edildi.
  Ben okulumda hala kayıtlı öğrenciyim. Sizce, verilmeme nedeni nedir?
  * Herhangi suça karışmadım. Hiç bir cemaat vs. durumum da söz konusu değildir.

  • Merhaba, çıkış yaparken cezanızı ödemediğiniz için maalesef Türkiye ye girişiniz kısıtlanmış, ya kısıtlanan süreniz bitinceye kadar bekleyeceksiniz ya da Türkiye de size çalışma izni alacak bir iş bularak giriş yapacaksınız, maalesef başka bir çözüm yok.

 8. mhb ben aslen türküm ve 5 yildir alman vatasligina gectim ve her yil türkiyeye izne gelirim ama bu yil beni kamu güvenligi gerekcesiyle made 6458 15c sinir disi etti Türk polisi istambulda hakimda hergindi bir dava falan yok bu yil izne gelebilrmiyim

 9. Merhabalar,
  Makedonyaya gittim falat gidiş-dönüş biletim ve otel rezervasyonum yoktu. Bu maddeleri bilmediğim için yaptırmamıştım. Havaalanından türkiyeye gerin gönderdiler. Bu benim deport olduğum anlamına mı geliyor acaba ? Pasaporttaki mühürde E ve ç yada g olduğunu anlamadığım 2 harf yazmakta.

 10. merhabalar benim eşim suriyeli ikametgahı var fakat pazar günü bayram taili için suriyeye gidecekti biletini iptal edip v-91 yazdılar yurt dışı yasağı var kaldırın dediler bu ne anlama geliyor yardımcı olursanız sevinirm teşekkürler.

 11. BEN JAPONYADA CEZA EVİNDE 6 SENE CEZA ALDIM CEZAMI YATTIM ÇIKALI 10 SENE OLDU TEKRAR JAPONYAYA GİDEBİLİRMİYİM BİLGİ VERE BİLİRMİSİNİZ

  • Geçmiş olsun, Japonya kurallarını bilmiyoruz fakat Türkiye de cezaevi yatmış bir yabancı cezası bittikten sonra sınırdışı edilir ve bir daha asla Türkiye’ye girişine izin verilmez. En doğru bilgiyi Japonya konsolosluğundan ve büyükelçiliğinden öğrenebilirsiniz.

 12. Ben kirgiz vatandağıtım 2016 ağustosta kaza yaptım ve bir ay hastanede komada kaldım ben kanaması geçirdim için o sirada vizem gecmis bana giriş yasağı koldular jeza paramı ödemedim için ve memlekete gidinje işim soy adimi değiştirsen gide bilirsin dediler benda deyistirdim ama bu sefer deport yaptilar bana yardımcı olun lutfen

 13. Merhaba, ben Türk vatandaşıyım. Eşim Tanzanyalı. Türkiye de 2017 nisan ayında evlendik. İkamet değişikliğini bildirmek için Göç idaresine gittik. İkameti iptal edilmişti. Çıkış yapıp, ülkesinden vize başvurusu yaptık. Konsoloslukta G-82 kodu olduğunu ve giriş yasağı koyulduğunu söylediler. Bu kod nedir? Yasak ne zaman kalkar? Özel meşruhatlı vizeye başvurabilir miyiz? Teşekkürler

  • Gamze hanım , merhaba esım Ukrayna vatandaşı 1 yasında oğlumuz var bahsettiğiniz G82 kodu esıme de konulmuş, çözüm bulabildiniz mi ?

  • merabalar acaba çözüm bulabildiniz mi ben de öğrenciydim T.C üniversitesinde aynı şey bana da koymuşlar mahkemeya başvursak kalkar mı

 14. Merhaba bana lutfen yardimci olurmisiniz .2011 ben fuhuştan deport oldum 2013 gere döndim ayne pasaportle girdim havalimandan vize almak istedim ama redded yaptilar.şimde eylulda 6 sene olucak ben oturma almak istiyorum,izin verirler mi yok mi onu ogrenmek istiyorum.şimdeden teşekur ederim.

   • Merhabalar. Ben Ozbekistanliyim 2007 istanbula gittim ve 3 sene bi ailede kacak calistim. Memlekete 2010 donerken ceza parami odiyemedigim icin 5 seneye deport ettiler. 1 sene sonra tabiki kanuniy olarak adimi soyadimi degistirerek istanbula donmek istedim ama havaalaninda turkiye icerisiye koymadilar ve geri gonderdiler. Cunki adimi degistirdigimi anladilar. Ve gonderirken bana dedilerki. Bir daha boyle yapma bak 1 senen bosa gitti simdi tekrar 5 sene deport oldun simdi 5 sene bekle sonra gelmek istersen gelebilirsin dediler. Simdi son olaylara 6 seneyi gecti. Ama ben korkuyorum gitmeye acaba yine geri ginderebilirlermi veya deportum kaldirilmismi diye. Lutfen yardimci olun. Allah sizden razi olsun. Tesekkurler.

 15. Merhabalar. Ben Türki Cumhuriyetlerin birisinden gelmiş, TCS burslusu öğrenciyim. Bursum kesildi, 2011’de de 7 yıl azami okul süresini aştığım için okulla ilişiğim kesildi. 2014 senesinde tekrar affla okula döndüm. Fakat o süre zarfında Türkiye’de kaçak kaldım, çıkış yapamadım. Sene 2017, eylülde mezun oluyorum. Durumu bilmediğim için, deport olurum kaygısıyla bugüne kadar ikametgah başvurusunda bulunmadım, okulda kayıdım olmasına rağmen. Deport olmadan, ceza ödeyip çıkmak istiyorum. Bugün de öğrenci işlerine başvurdum ikametgah için. Haftaya muhtemelen emniyete gideceğim. Durum nedir sizce? Ceza ödersem 2011-2014, yani kaçak kaldığım süreyi mi öderim yoksa 2017’ye kadar mı öderim? Size zahmet, bu sorumu cevaplarsanız çok memnun olurum. Şimdi emniyete gidip, ”o kadar sene kaçak kalmışsın” deyip sınırdışı olmak da var. Eylülde mezun oluyorum. Şimdiden teşekkürler.

  • Merhaba, maalesef ki 2011 den bugüne kadar kaçak olarak hesap edilecek ve o kadar günlük cezayı ödeyip çıkmanız gerekecek, cezayı ödemeden de çıkabilirsiniz fakat Türkiye’ye giriş yasağı koyulur, önerimiz mezun oluncaya kadar bu şekilde devam etmek, mezun olduktan sonra kendi isteğiniz ile çıkış yapmanız çıkarken de cezanızı ödemek olacaktır.

 16. Merhabalar şimdiden iyi bayramlar.benim imam nigahli eşim 2005 deport etiler sure 5 senelik. Süre biti türkiye giriş yapmak istedi ailem Türki kapısında sinir dışı etiler.burda fuş yaptığını söylediler sınırsız deport etiler.azerbaycanda v78 tüm kan testini yaptırdı bi hastalık çıkmai. Şu an 9 yaşında oğlumu var oğlum burda annesi azerbaycanda.nasıl yapmam gerekir annesini buraya getireyim bana yardımcı olun lütfen. Şimdiden teşekkür ederim

  • Merhaba, eğer Türk soylu belgeniz varsa Türkiye’de diş hekimi olarak çalışabilirsiniz, iş yeri açabilirsiniz veya izinli kliniklerde çalışabilirsiniz.

   • slm ben diş hekimiyim azerbaycanliyim 25 yıllık doktorum albay olarak hizmeette olmuşum m.emekliye ayrıldım.bana iş ayarlama şansınız varmıdır .turkiyede hic bulunmadım mdaha once.turkcem ıyıdır.tesekkurler…

    • Merhaba, diş hekimliği yabancılara meslekler arasındadır, bu yüzden diş hekimi olarak Türkiye de çalışamazsınız maalesef.

 17. Merhaba! Yabancı uyruklu öğrencinin KYK yurduna olan borcu ödenmediği halde, sınırdışı edilme olasılığı var mıdır? Öğrenci yurda burs kurumu aracılığıyla yerleştirilmiş ve bursu iptal edilse de, yurduna ne üniversitesine 10 aydır harc ödemesi bilgileri gelmemiştir. Öğrenci iptal kararından yazılı şikayet sunmuş ve bu şikayete de resmi olarak cevap verilmemiştir.Öğrenci tam bursunun yarı bursa dönüştüğü kanaatine gelmiştir. Fakat birkaç gün önce 5 aylık bir ücretle borçlandığını söylemişler.

  • Merhaba, öğrencinin geçerli bir ‘öğrenci ikamet izni’ varsa ve okul ile arasında bir sorun yoksa, okula devam ediyorsa sınır dışı gibi bir durum söz konusu olamaz, diğer sorularınız hakkında maalesef bilgi sahibi değiliz.

 18. Abey
  Ben 2016-4-6 tarihinde türkiyey geldim, insani ikamaete başvurdum ama çıkmadı.
  2016-12-16 tarihinde türkiyeden mısırıa gittim, 480 tl ceza ödedim.
  2017-4-26 tarihinde türkiyeye geri döndüm,ama içeri almadılar .
  Ç 141 dediler .
  kahireye geri gönderdiler
  şuan dubaideyim
  Ç 141 ne demek abey
  Hangı zaman türkiyeye giri bilicem?
  Ben doğu türkistanlıyım yardım etseniz Allah sızden razi olsun

   • Merhaba, erkek arkadasim misirli ve 1 aylik turist vizesinden 20 gun sonra turkiyeden cikti. 11.09.16da cikti , 15.08.16da cikmasi gerekiyordu. Sonrasinda ceza odemedi odenmedi bir sey oldu. Şubatta vize verdiler ve tekrar geldi ama almadilar. Raporunda Ç-120 diyor. Aciklar misiniz lutfen? Acil!! Cunku yeniden vizeye basvurdu ve haftaya yine hic problem yokmus gibi vizesini verecekler. Misirda su an bu cezayi nasil odeyebilir? Cezasi 90 lira zaten subatta odemek istedi odetmediler. Tesekkurler lutfen geri donus yapin

 19. Soruma dönüş yaptığınız için çok tşk ederim. Sorum ile ilgili gerekli araştırmanızdan sonra cevap yazmanızı sabırsızlıkla bekliyorum.

 20. Merhaba ,

  Ç-120 tahdit kodum 2017/kasımda bitiyor ama ben türkiyedeyim şuan. ülkede olduğum sürece o süre işler mi 2017/kasımda beş yıl geçiyor nasıl bir yol izlemeliyim ikamet izni başvursunda çıktı eski yasağım ggm den avukat aracılığıyla çıktım.

 21. 15.10.2012 yılında ç106 tahdit kodu ile sınırdışı edilen yabancıya 7 yıl giriş yasağı konulmuş. Bu kişi yeni kanuna göre en fazla 5 yıl giriş yasağı konulabilme hakkından yararlanabilecekmidir. Sonuçta idari ceza da olsa lehte kanun geçerli değilmidir. Yani giriş yılı 2017 kasım mı? Yoksa 2019 mu?

  • Merhaba, evet yeni kanunla beraber en fazla beş sene deport işlemleri uygulanmaktadır fakat bu durumun geriye dönük deport cezalı yabancıları kapsayıp kapsamadığı hakkında maalesef bir bilgimiz şu an için bulunmamaktadır. Konuyu araştıracağız.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yorum Yap