Türkiye’de yabancıların ikamet ve seyahatleri hakkındaki 5683 sayılı kanuna göre ülke içinde kalması toplum güvenliğine, siyasi ve idari icaplara aykırı sayılan yabancılar, kendilerine verilen süre içinde Türkiye’yi terk etmeye davet edilir. Bu süre içinde ülkeyi terk etmeyenler sınır dışı edilebilir.

 

Sınır dışı etme işlemlerinden İçişleri Bakanlığı sorumludur. Sınır dışı edilme kararı, kişinin kendisine ya da avukatına haber verilir. Eğer sınır dışı edilecek kişinin avukatı yoksa, bu kişiye sınır dışı edilme kararına itiraz şartları hakkında bilgi verilir.

Kimler Sınır Dışı Edilir?

 • İşlediği suç nedeniyle iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum edilenler,
 • Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,
 • Türkiye’ye giriş, vize ve oturma izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte evrak kullananlar,
 • Türkiye’de bulunduğu zaman içinde geçimini yasadışı yollardan sağlayanlar,
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
 • Vize veya vize muafiyeti süresini 10 günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,
 • Oturma izinleri iptal edilenler,
 • Oturma izni  süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir bir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini 10 günden fazla ihlal edenler,
 • Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,
 • Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler,
 • Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler,
 • Oturma izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, 10  gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar,
 • Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında, sadece ülke güvenliği için tehlike oluşturduklarına dair ciddi emareler bulunduğunda veya kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giymeleri durumunda sınır dışı etme kararı alınabilir.

Kimlerin Türkiye’ye Girişi Yasaktır?

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 8. maddesine göre aşağıda belirtilen kişilerin Türkiye’ye girişi yasaktır.

 • Serseriler ve dilenciler,
 • Delilikle veya bulaşık hastalıkla malul olanlar, (Bu gibilerden umumi sıhhati ve asayişi tehlikeye sokmayacak halde olup kendi vasıtalarıyla, kanuni veli veya vasilerinin maddi himayeleri altında olarak tedavi alacaklar ya da hava değiştirme için gelenler bu hükümden istisna edilebilirler.)
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf bulunduğu, mücrimlerin iadesine müteallik anlaşma veya anlaşmalarla iadeye esas olarak kabul edilen suçlardan birinden sanık veya hükümlü bulunanlar,
 • Türkiye’den sınır dışı edilmiş olup da tekrar girişine izin edilmemiş bulunanlar,
 • Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve umumi nizamını bozmak niyetiyle veya bozmak isteyenlere ve bozanlara iştirak etmek ile yardım etmek maksatıyla geldikleri sezilenler,
 • Para karşılığı cinsel ilişkiye girenler ve kadınları fuhuşa sevk ederek geçinmeyi meslek edinenlerle beyaz kadın ticareti yapanlar ve her türlü kaçakçılar,
 • Türkiye’de kalacaklarını beyan ettikleri müddetçe yaşamlarına ve tekrar gitmelerine yetişecek paraları bulunmayıp, Türkiye’de kendilerini himaye edecek kimseleri bulunduğunu veya Türkiye’de yabancılarla kanunla yasaklanmış işlerden birini tutacaklarını ispat edemeyen” şahısların ülkeye girişleri yasaktır.

Türkiye’ye Girişe İzin Verilmeme Sebepleri

Türkiye Göç Raporuna göre 2016 yılında toplam 18.294 yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmemiştir.

Yabancıların Geri Çevrilme Sebepleri

Yabancıların geri çevrilme sebeplerine bakalım:

 • Giriş Yasağı: 7399  % 40
 • Vizesiz Seyahat: 4300  %24
 • Geçersiz Belge: 2491  %14
 • Sahtecilik: 1369  % 7
 • Vize İhlali: 909 — %5
 • Diğer Sebepler: 1826  %10

 

Tahdit kodları

KODU    SÜRE                                                       AÇIKLAMA
V 84 10 GÜN İÇİNDE İKAMET İZNİ ALMAK ŞARTI İLE GİRİŞ YAPANLAR
V 69 İKAMET İZNİ İPTAL EDİLENLER
V 71 ADRESTE BULUNAMAYANLAR
V 77 AHISKA TÜRKÜ OLMADIĞI HALDE MÜRACAAT EDENLER
O 100 5 YIL GİRİŞİ BAKANLIK İZNİNE TABİ
G 78 SÜRESİZ BULAŞICI HASTALIK TAŞIYAN YABANCILAR
Ç 113 2 YIL YASADIŞI GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPANLAR
Ç 114 1 YIL HAKLARINDA ADLİ İŞLEMLER YAPILANLAR
Ç 115 1 YIL CEZA EVİNDEN TAHLİYE OLAN YABANCILAR
Ç 116 1 YIL GENEL AHLAK – KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT EDENLER
Ç 117 1 YIL PARASIZ KAÇAK ÇALIŞANLAR
Ç 118 5 YIL İKAMET İZNİ GEÇERSİZ KILINANLAR
Ç 119 5 YIL KAÇAK ÇALIŞMAKTAN VERİLEN PARA CEZASINI ÖDEMEYENLER
Ç 120 5 YIL VİZE İHLALİ – İKAMET İHLALİNDEN KAYNAKLANAN PARA CEZASINI ÖDEMEDEN ÇIKANLAR
Ç 135 5682 SKM İDARİ PARA CEZASI
Ç 136 SINIRDIŞI SEYAHAT MASRAFLARI
Ç 137 TERKE DAVET EDİLEN YABANCILAR
Ç 138 İNAD YOLCU
N 99 SÜRESİZ GİRİŞİ İNTİZANLI VİZEYE TABİ

 

Yine aynı genelge kaçak çalışmaktan dolayı taahhüt ettirilen idari para cezasını ödemeden sınır dışı edilen yabancılar hakkında “Ç” kodlu tahdit programında yer alan 119 suç kodu ile, ödeyenlerin ise 117 suç kodu ile işlem yapılacağı, yabancının para cezasını ödemediği taktirde iki yıl süreyle ülkeye girişine izin verilmeyeceği, para cezasını ödeyerek girmek isteyenlerin tahdit düşümlerinin yapılması ve ülkemize girişlerinin sağlanması ise İçişleri Bakanlığı’ndan alınarak talimatla yapılacağı açıklanmıştır.

 

Yabancıların sınır dışı edilme sebepleri istatistikleri

 

Sınır Dışı Etme Kararı Alınmayacaklar

Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya valilikler tarafından hakkında deport kararı çıkartılma şartları taşıyan bazı yabancılar için özel sebeplerden dolayı sınır dışı uygulaması yapılamıyor.

54 üncü madde kapsamında olsalar dahi, hakkında sınır dışı etme kararı alınamayan yabancılar:

 • Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
 • Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
 • Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
 • Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
 • Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları

Söz konusu durumların sona ermesi hâlinde bu yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınacaktır.

Bu Karara Karşı Yargı Yolu

Sınır dışı etme kararı, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

İdare mahkemesine başvuru ve özellikleri:

 • Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare mahkemesine başvurabilir.
 • Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir.
 • Mahkemeye yapılan başvurular yedi gün içinde sonuçlandırılır.
 • Mahkemenin vermiş olduğu karar kesindir.
 • Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde 54’üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası kapsamındakiler hariç, yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.
 • Bireysel başvuru hakkı Anayasa ile herkese tanındığından, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı da, idare mahkemesinin kararı üzerine Anayasa Mahkemesine başvurabilir.

Türkiye’yi Terke Davet

Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınır. Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere, hiçbir harca tabi olmayan “Çıkış İzin Belgesi” verilir.

Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir. Süresi içinde Türkiye’yi terk etmeyen yabancılar, idari gözetim altına alınır.

Aşağıdaki kişiler Türkiye’yi terke davet edilmez ve kendilerine yukarıda bahsi geçen süre uygulanmaz:

 • Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
 • Yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenler,
 • Sahte belge kullananlar,
 • Asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlar veya aldığı tespit edilenler,
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Gözetim ve Süresi

İdari Gözetim Kararı

Sınır dışı etme kararı alınanlardan aşağıda sayılanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır

 • Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
 • Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler,
 • Sahte ya da asılsız belge kullananlar,
 • Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar,
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.
 • Haklarında idari gözetim kararı alınanlar Geri Gönderme Merkezlerinde (GGM) tutulurlar.
 • GGM’ndeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.
 • İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez.
 • İdari gözetiminin devamında zaruret olmadığı değerlendirilenler derhal Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın uygun görmesi halinde yabancı hakkındaki idari gözetim kararı kaldırılır ve kendisine Çıkış İzin Belgesi verilir. Bu yabancılardan belli bir adreste ikamet etmeleri veya istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.

İdari Gözetim Kararına Karşı Yargı Yolu

İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Aynı zamanda, idari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

Sulh ceza hakimine başvuru:

 • İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir.
 • Başvuru idari gözetimi durdurmaz.
 • Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır.
 • Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır.
 • Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir.
 • İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.
 • İdari gözetim işlemine karşı yargı yoluna başvuranlardan, avukatlık ücretlerini karşılama imkânı bulunmayanlara, talepleri hâlinde 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.

Sınır Dışı Etme Kararının Yerine Getirilmesi

 • Geri gönderme merkezindeki yabancılar, kolluk birimi tarafından sınır kapılarına götürülür.
 • Geri gönderme merkezlerine sevk edilmesine gerek kalmadan sınır dışı edilecek olan yabancılar, GÖÇ İdaresi  Genel Müdürlük taşra teşkilatının koordinesinde kolluk birimlerince sınır kapılarına götürülür.
 • Genel Müdürlük sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak uluslararası kuruluşlar, ilgili ülke makamları ve sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapabilir.

Sınır Dışı Edilecek Yabancının Seyahat Masrafları

 • Yabancıların pasaportları veya diğer belgeleri, sınır dışı edilinceye kadar tutulabilir ve sınır dışı işlemlerinde kullanılmak üzere biletleri paraya çevrilebilir.
 • Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, masrafların eksik kalan kısmı veya tamamı Genel Müdürlük bütçesinden ödenir. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmez.
 • Masrafların yabancı tarafından karşılanamadığı durumlar için konulacak tahdit, niteliği itibariyle bir sınırlama sebebidir. Yabancı hakkında başka bir yasak konulmamışsa, masrafları ödemesi şartıyla sınırlama kaldırılacaktır ve ülkeye girişine izin verilecektir.
 • Sınır dışı etme sebebiyle gerçekleşen masraflar 6183 sayılı kanunun birinci maddesi gereği bir amme alacağıdır ve maliye veznelerince tahsil edilecektir. 6183 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi gereği, borçlu yabancı memlekette bulunduğundan, bu alacak için zamanaşımı işlemeyecektir. Bu sebeple yabancı hakkında süresiz bir tahdit girilmesine engel bulunmamaktadır.
 • Gerçek veya tüzel kişiler, kalışlarını veya dönüşlerini garanti ettikleri yabancıların sınır dışı edilme masraflarını ödemekle yükümlüdür.

 

Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için 11,796 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.” hükmü amir olup bu düzenleme çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

 

Sitemiz içeriklerinden memnun musunuz? Ata Kurumsal Danışmanlık geri bildiriminizi öğrenmek istiyor. Profilimize bir yorum gönderin. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review

490 yorum

 1. Merhabalar,
  Yabancıyım Ankara’da yuksek lisans öğrenciyim fakat fakülte değiştirdiğimden ikametimi 18 subat 2018 tarihinde iptal edildi. Bu Haziranda ülkeme dönüyorum, acaba imigrasyondan cezasını ödeyip de istediğim gibi türkiye’ye giriş yapabilir miyim? ve ceza için binlerce TL ödemem gerekir mi? Cevabiniz için teşekkür ederim

  • Merhaba, size yaklaşık olarak 500-750 tl civarında bir ceza çıkacaktır, ülkenizin vize rejimi programına göre cezanızı ödedikten sonra tekrar Türkiye’ye gelebilirsiniz.

   • Türkiye’ye gelirken de öğrenci ikameti başvurmak için zorunlu olarak eğitim vizesi basvurmak gerekir mi? Yada türistik vize başvurmak mi yeterli. Bir daha cevaplarsaniz çok çok sevinirim. Teşekkürler.

 2. Merhaba Annem azeri vatandasi turkiyeye sartli giris yapti ve randovuyu gec aldigi icin 10gun icinde turkiyeden cikmasi gerektigini söylediler ve cikmadi 1.5 senedi burda ve simdi turkiyeden cikis yaoarsa ve para cezasini da oderse muhtemelen sureli giris yasagi koyacaklar peki nasil geri done bilir?

  • Merhaba, ikamet veya vize ihlali sebebiyle deport edilen yabancılar sadece çalışma izni alınması kaydıyla tekrar Türkiye’ye giriş yapabilirler.

 3. Merhaba.
  Azerbaycan’lı Kız arkadaşım Melahet, Türkiye’de 11 ekim 2017 başlangıç tarihli ve 6 aylık ikamet izni olduğu halde 20 ekim 2017 de Türkiye’den Azerbaycan’a geçerken, ikamet izninin olduğu göz önünde bulundurulmadığı için sınır dışı edilmiştir.
  Şimdi Türkiye’ye gelmek için ne yapması gerekir?
  Saygılar.

  Not: Arkadaşım, Türkiye’de bulunma süresi olan bir ayı aştığı gerekçesiyle sınır dışı edilmiştir.

 4. Merhaba.
  Azerbaycan’lı Kız arkadaşım Melahet, Türkiye’de 11 ekim 2017 başlangıç tarihli ve 6 aylık ikamet izni olduğu halde 20 ekim 2017 de Türkiye’den Azerbaycan’a geçerken, ikamet izninin olduğu göz önünde bulundurulmadığı için sınır dışı edilmiştir.
  Şimdi Türkiye’ye gelmek için ne yapması gerekir?
  Saygılar.

 5. Sinir diş var mi iyog nerde oreneim..ankarade avukat sordi ama dedi hair gece bilirsin turkiye dedi..ama sarl kapi almadi polic..ne iyapa bilirim..

 6. Merheba
  2012 de 1 yil sinirdisi aldim,ama simdi 2018 de turkiye girme istedigimde ,suresiz sinirdisi olmusum doyorlar,avukat la basvursam mahkemeye ,sonuc alma imkanin var,buna da soylemelyim ke her hanki bir suc ustunde yakalandigim yok,sadec bir kahbe iranli tarafindan polise yalan ihbari esasinda sinir disi edilmisim,ve turkiye pilisi de kesinlikle hic bir seye bakmadan cok kolay sinirdisi etmis.

  tesekurler

 7. Merhaba
  Benim erkek arkadasim turkmenistanli bir kadinla birlikte hayatinda ben oldugum halde ve kadin 5 yil deport aldigi icin turkiyeye girememis ve simdi yakin zamanda gelicek bu kadin yuvami yikicak kendisinin turkiyeden sinirdisi edilmesi icin yaptirabilicegim bisey varmi

  • Merhaba, başınıza gelen olayla ilgili çok üzgünüz, bahsettiğiniz yabancı Türkiye’de çalışmak isteyecektir, çok büyük ihtimalle kaçak çalışacaktır, tespit edip polise şikeyette bulunursanız tekrar deport edilmesini sağlayabilirsiniz başka maalesef ki yapılacak bir şey yok, fakat daha gerçekçi bir şey yapmak isterseniz erkek arkadaşınızı hayatınızdan deport etmenizi öneririz.

 8. Merhabalar,

  Çalışma izni alan şirket maaş artı sgk’nı ödemekte zorlanırsa ve işten çıkarılırsam, sonra ülkeyi terketmem mi gerekiyor hemen? yoksa zaten öğrenci olduğum için öğrenci oturma iznine ve ya 1 senelik turist vizesine başvurup devam edebilir miyim?

 9. Merhaba, erken arkadaşımı havalinanda alakoydular, g82 kodu yüzünden, bu nedir öğrenebilirmiyim ona göre ne gerekiyorsa yapalım..

 10. Iyi gunler benim erkek arkadasim daha bir ay olmadi Turkiyeye gireli ne bir suc islemedi ne de bir kacaklik yapmati geldigi ilk haftadan göç idaresine gidip evraklarini verdi ve 6 aylik turizm amacli oturma izni icin belge

 11. Merhaba. Benim 1 senelik oturma iznim 30 agustos 2017de bitti. Ben 10 eylul 2017 tarihinde Turkiyeye giris yaptim. Oturma iznimi uzatmadigim icin 9 ocak 2018de cikis yaparken cezami odedim. Simdi ulkeye girmeme engel olacak bir sebep varmi acaba? Turkiyeye universitede okudugum icin gidiyorum. Tesekkurler

  • Merhaba, cezanızı ödediğiniz için istediğiniz zaman Türkiye’ye gelebilirsiniz fakat giriş tarihinizden itibaren 10 gün içinde oturma iznine müracaat etmeniz gerekmektedir.

 12. Selumualekum ben 2018.01.3 turkiyeden çikdım ve bana ç137 kodu var dediler normal cezami odedim 392 tl ondan sonda 1400tl cezan var dediler ben onu odiyemedim 5 sene depor dediler ben nasyl turkiyeye gelebilirim

 13. İyi Günler

  Benim kız arkadaşım özbekistan vatandaşı.kendisi 2015 yılında vize ihlalinden dolayı 5 yıl deport oldu ç 120 tahdit kodu vardır.

  Daha sonra illegal yollardan türkiyeye girdi ve 2016 temmuzda legal olarak cıkmaya çalışırken kaçak girişi anlaşıldı ve bu nedenle ç 113 tahdit koduyla 2 yıl daha deport oldu.Ayrıca idari para cezası nedeniyle ç135 tahdit koduyla 5 yıl deport daha koyuldu. 2017 Ekim ayında çalışma iznine başvurduk ama kendine izin çıkmadı.

  Kendisini türkiyeye hangi yollarla getirebilirim ? özbekistana gidip nikah yaparsam vize alabilirmi ? yada burdan evlilik amaçlı davet göndersem gelebilirmi ?

  Lütfen cevap verin

 14. merhbalar
  turkiyede universite ogrenciyim gecen sene ikametim bitmisti ve cikis giris yaptim ceza odedim havaalimaninda.
  geri dondum turkiyeye bu ocak 2017. ama su an vizem suresini bitmistir . cikis giris yeniden yapmak istiyorum acaba ikinci defa giris cikis yapacam ? yani ceza odeyedikten sonra turkiyeye geri girecem mi?
  yardim ederseniz cok sevinirim cok tesekkurler

  • Merhaba, bir önceki cezanızı ödeyip Türkiye ye girişte size 10 gün içinde oturma iznine müracaat etmeniz yönünde uyarmış olmaları gerekiyor, anladığımız kadarı ile siz oturma izni almadınız, bu yüzden cezanızı ödeyip çıkış yapsanız bile 1 sene Türkiye ye giriş yapamazsınız maalesef.

 15. İyi Günler

  Benim kız arkadaşım özbekistan vatandaşı.kendisi 2015 yılında vize ihlalinden dolayı 5 yıl deport oldu ç 120 tahdit kodu vardır.

  Daha sonra illegal yollardan türkiyeye girdi ve 2016 temmuzda legal olarak cıkmaya çalışırken kaçak girişi anlaşıldı ve bu nedenle ç 113 tahdit koduyla 2 yıl daha deport oldu.Ayrıca idari para cezası nedeniyle ç135 tahdit koduyla 5 yıl deport daha koyuldu. 2017 Ekim ayında çalışma iznine başvurduk ama kendine izin çıkmadı.

  Kendisini türkiyeye hangi yollarla getirebilirim ? özbekistana gidip nikah yaparsam vize alabilirmi ? yada burdan evlilik amaçlı davet göndersem gelebilirmi ?

 16. Merhaba ben özbekistan vatandaşıyım aralık 2016 tarihinde vize ihlalinden deport edildim 1 yıl kağıt aldım konsolosluktan 24 aralık 2017 de deportum bitiyor fakat ç136 kodu çıkıyor nedir bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler

 17. Merhaba. Turkiyeye kacak yolla giris yapan ve yakalanmadan her hangi bir sinir kapisindan kendi iradesiyle ve pasaportuyla baska bir ulkeye gitmek isteyen yabanci hangi sorunlari yasar? baska bir ulkeye gecisine izin verilirmi?

  • Merhaba, bahsettiğiniz durumda kendi iradenizle çıkış yaparsanız, Türkiye’de kaçak kaldığınız gün hesaplanamayacağı için 5 yıl deport cezası alırsınız ve kendi ülkenize gidebilirsiniz, eğer pasaportunuzda başka ülkenin geçerli bir vizesi varsa o ülkeye de gidebilirsiniz.

 18. selam ben bu gun dil ucu gumruyunde bir sorun yasdim benin muhavizaki kardes durub durdug yerde muhurum iptal yapdirdi bende polisden sordum neden benin muhurum iptal yapdirdin? bene o uzunde deport yapuyorlardi ben sikayetimi kime yapa bilirum ?

  • Merhaba, tam olarak ne olduğunu anlayamadık ama şu an Türkiye deyseniz bir avukat aracılığı ile dava açabilirsiniz, fakat yurt dışına çıktıysanız maalesef yapılabilecek bir şey yok, BİMER veya CİMER gibi kurumlara internet üzerinden şikayetinizi dile getirebilirsiniz.

 19. ACİLDİR Lüften Yardımcı olurmusunu?

  Türkiyede idari gözetim altına alınıp sınırdışı kararı verilen bir yabancı uyruklu kadınla evliyim. Samimi değiliz. Ancak bir çocuğumuz oldu.. Şuanda babannesinde.
  Annesi sınırdışı edilirken çocuğuda yanına alabilir mi?
  Çocucuğu annesine vermemem için ne yapmalıyım.?

   • Merhaba eşim işyerinde Özbekistan li henüz ülkesinde evli olan yulduz abdimurotova ile 2 yıldır bir konuşma ilişki içinde defalarca kendisine rahatsız olduğumu dile getirdim kadına bana küfür etti telefonda kapattı sonra biz arkadaşız dedi ama bu kadın bir çok erkekle aynı şekilde olduğunu öğrendim ben kendisine bu arkadaşlığı istemediğimi dile getirdigim halde eşimle görüşüyorlar benden gizli telefonda sizce nasıl bir yol izleyip şikayet edebilirim bu kadini

  • Merhaba, zina ülkemizde suç olmadığı için sadece bu sebepten sınır dışı ettiremezsiniz fakat oturma izni yoksa bir randevu evi gibi bir yerde çalışıyorsa veya birkaç kadınla beraber bu işi yapıyorsa o zaman sınırdışı edilebilir, 155 i aramanızı öneririz.

 20. Eşim Ketevan Orvelaşhvili Benden ayrı Lüleburgaz da Orhan Gülmez isimli şahısla birlikte yaşamakta olup ,Bu ayın sonunda vizesi bitiyor.Ayrıca adli vakayada karışmıştır.Verilen adreste bulunmamaktadır.Nadıl bir cezai müeyyide uygulanır deport edilirmiş ne yapmam lazım saygılımla.

  • Merhaba, eşiniz ile resmi evliliğiniz devam ediyorsa kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz, resmi evliliğiniz bittiyse 155 i arayarak ihbar edebilirsiniz.

  • Merhaba, vize veya oturma izni süresi ne kadarsa yabancılar o kadar Türkiye de kalabilirler, 155 i arayarak şikayet edebilirsiniz.

 21. Selamlar, öğrencinin ikamet izni mevcut ve süresi bitiyor. Çıkış yaparken yenilemiyor. Yurt dışındaki konsolosluktan yeniden müracaat etmek istediğinde, ç 120 ye tabi olduğu ve 2022 ye kadar giriş izninin olmadığı kendisine iletiliyor. Öğrencilik durumu devam ederken, yeniden Türkiye’ye girişi için açılması gereken dava veya işlem bulunmakta mı ? Şimdiden teşekkür ederiz.

 22. Merhaba lar arkadaşım şartlı giriş 2 kez ihlal etti ettiği için 2 yıl giriş yasağı koydular ve sıgınmacı olarak uluslararası koruma derneginden imza atmadığı için yurt dışı terkke davet edilerek 15 gün içerisinde çıkışı istendi bu prosedür leri yerine getirdik ve verilen süre içinde cezayıda ödeyerek çıkışı gerçekleştirdik ve üzerine bilmediğimiz için 3 kez şartlı giriş yapmak istediğimiz de bize zaten 2 defa giriş yapmak istediginiz için 3 defa olmaz dediler ve birde pasaport memuru Dedi ki sığınmadan dolayı ömür boyu giremezsiniz uluslar arası koruma yı iptal ettiğiniz için ama pasaport memuru Dedi ki şartlı girişi ihlal etmeseydiniz ben sıgınmacı cezası nı görmezden gelebilirdik ben şimdi nasıl arkadaşımı geri getire bilirim arkadaşım Özbekistan lı

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yorum Yap